Het ARM en de seksuele revolutie

HOOFDSTUK 5 (a)

De speerpunten van de seksuele revolutie: anticonceptiva en abortus

  • Het condoom

Veel van wat we hiervoor uiteen gezet hebben zijn zaken die beantwoorden aan het gezond verstand en aan hetgeen elke mens objectief kan waarnemen. Ook het ARM kan er dus niet naast kijken; zijn aanhangers kennen even goed als eender wie de natuurlijke maatschappelijke en biologische basisrealiteiten. Het probleem is dat zij weigeren zich daarbij neer te leggen, omdat zij bevrijd willen zijn van de morele normen die hieruit voortvloeien. Verantwoordelijkheidsbesef en moraliteit zijn onverzoenbaar met de genietingen van de verboden vruchten en moeten kost wat kost hiervan worden losgekoppeld.

Om verlost te worden van de natuurlijke gevolgen van een amoreel seksueel leven moet er beroep gedaan worden op artificiële methodes. Tot aan het midden van vorige eeuw bestond daar, naast andere, een wijdverbreid middel voor: het condoom. In vroegere tijden werd dit vooral gemaakt van schapendarm of iets dergelijks. De hiermee bereikte resultaten beantwoordden dikwijls niet aan de verwachtingen, zodat veel gebruikers vroeg of laat werden geconfronteerd met een of ander ongewenst gevolg van hun seksuele levenswandel. Maar in moderne tijden schakelde men over op andere grondstoffen zoals latex en verbeterde men de efficiëntie van het condoom. Dit laatste werd een sleutelelement in de prediking voor een bevrijd seksueel leven, dat in tal van variëteiten en verpakkingen werd aangeprezen, vooral aan de jeugd. Het leidde tot een grootschalige successtory, met ongelooflijke winstmarges voor de producenten. Ook in nogal wat katholieke scholen werden jongeren geïntroduceerd in het gebruik en de voordelen van het condoom. Sommigen begonnen hierover te spreken alsof de kennis hiervan deel uitmaakt van een moderne catechismus. Jongens en meisjes pochten dat ze dat kleinood altijd op zak of in hun handtas hadden.

Het condoom was vooral populair omdat het niet alleen de geslachtsdaad ontkoppelde van de voortplanting, maar gelijktijdig bescherming bood tegen Soa’s. Niets kon de pret dus nog bederven, behalve de onvermijdelijke natuurlijke realiteit die toch altijd weer om de hoek komt kijken. Bij condoomgebruik ligt de klinische zwangerschapsindex, volgens een publicatie van het Belgisch ministerie van volksgezondheid, nog altijd tussen 2 en 36, met een gemiddelde van 10. Aangezien het bij die berekening gaat over een periode van 100 jaar, betekent zulks dat een koppel dat deze methode altijd gebruikt gemiddeld ongeveer 3% kans maakt op een zwangerschap. Maar in de praktische realiteit, waarin fouten, vergissingen en verstrooidheden schering en inslag zijn, is dit cijfer vele malen hoger. Bij 10 tot 30 % van de paren die condooms gebruiken wordt na één jaar zwangerschap vastgesteld (J. Wills, A consumers guide to the pill, 1996).

De bescherming die het condoom biedt tegen het Aidsvirus is eveneens bedenkelijk: het reduceert het besmettingsgevaar slechts met 85%.  (Nat.  Inst. of Health, Nat. Inst. of Allergy and Infectious Diseases, Dept. Of Health & Human Services, Scientific evidence on condom effectiveness, 2001). De bescherming door een condoom tegen andere Soa’s is zeer laag tot onbestaande. Zou u, beste lezer, tevreden zijn met kraantjeswater dat slechts voor 85 % gedesinfecteerd is? Je zou waarschijnlijk de voorkeur geven aan drinkwater uit flessen en met stijgende onrust moeten vaststellen dat er hier en daar infectiehaarden ontstaan. Dat is nu net wat er gebeurt met het condoomgebruik. Het wordt voorgesteld als een “dam” tegen Hiv, maar in feite bevorderen de campagnes voor het gebruik ervan een vals veiligheidsgevoel. De gevolgen spreken voor zich. Bijna één miljoen Amerikanen heeft een Hiv-infectie en 1 op 5 had of heeft een geslachtsziekte, met 15 miljoen nieuwe gevallen per jaar (id.). Over het besmettingsgevaar in mannelijke homoseksuele kringen hebben we het al gehad: die situeert zich ver boven elke normale alarmfase. Toch blijven onze media, beïnvloed door het ARM en de propaganda van de condoombedrijven, deze verblinde rush naar de dood van miljoenen verder steunen.

Er wordt gelukkig veel geld gestoken in rookpreventie en dat helpt. Waarom zou men in plaats van condoomcampagnes te voeren de bevolking niet kunnen waarschuwen tegen de gevaren van promiscuïteit of partnerwissel? Antwoord: vraag dat aan onze politieke vertegenwoordigers, ook die van zogenaamd “christelijke partijen”. De “waarden” die zij zelf in hun privéleven beoefenen zijn nogal eens in contradictie met een “moraliserende” (foei!) campagne. Ook in die kringen ziet men een “ontkoppeling” tussen een privéleven dat gekenmerkt wordt door onbetrouwbaarheid en onstandvastigheid en een openbare functie die het tegenovergestelde moet uitstralen. De bravere partijslaafjes bibberen alleen al bij de gedachte om een dusdanig politiek incorrect voorstel op tafel te leggen. In plaats van de Aidspreventie aan de bron aan te pakken, tracht men de gevolgen in te dijken op een verkeerde wijze. Die koppige verdwazing rijst ten top als men mensen met groot moreel gezag, zoals onze pausen, die hun stem hiertegen verheffen, nota bene van “genocide” beschuldigt.

  • Het chemisch wondermiddel: de pil

De jaren zestig van vorige eeuw waren bruisende dagen voor alle soorten wereldvernieuwers, met in de frontlinie de ARM-aanhangers, naast feministische militanten. De farmaceutische industrie bezorgde hun een nieuw wapen in dienst van seksuele bevrijding en morele ontvoogding: de pil. Waar het condoom faalde was dit de reddende toverremedie, die insloeg als een bom.  Wereldwijd werd dit middel de hemel in geprezen en wie bedenkingen had hield zich meestal koest om niet gemarginaliseerd te worden. De pil werd sindsdien verfijnd en in verschillende variaties op de markt gebracht.

Maar voor wie niet in illusies wil leven en zich een waardevol oordeel hierover wil vormen, kunnen wij het kleine maar zeer degelijke boekje aanraden van Dr. G.J.M. van den Aardweg: Voorgelicht, maar deugt de informatie wel? De gebagatelliseerde schadelijkheid van pil en condoom (uitgegeven door Pro Vita, Mechelen). Ik citeer enkele passages:

– Dr. Chang, die ook aan de wieg van de pil heeft gestaan: “De pil heeft de jonge mensen bedorven. Hij heeft gemaakt dat ze meer (aan hun seksuele opwellingen) zijn gaan toegeven”. (R.I. voor Volksgezondheid en Milieu, Nederl., jaarverslag 2002)

– Dr. Kirsner (Harvard Medical School): “Tien jaar geleden heb ik gezegd dat de pil niet tot promiscuïteit zou leiden. Nou, ik had het verkeerd. Hij is een van de grootste oorzaken geweest van de snelle toename van zowel geslachtsziekten als van baarmoederhalskanker bij jeugdigen omdat hij hogere niveaus van promiscuïteit in de hand heeft gewerkt”.

– Over de nuchtere cijfers schrijft dezelfde auteur: “Dat betekent dat na 5 jaar pilgebruik, bij regelmatig geslachtsverkeer minimaal 15 van de honderd vrouwen toch zwanger zijn geworden”.

– De arts-aborteur van de Heemsteedse abortuskliniek klaagde over de pilmethode, want vooral daardoor “moesten” veel vrouwen de stap naar de abortuskliniek maken (Intermediair, 4-2-1994).

Anticonceptiemiddelen, zoals het spiraaltje en sommige pillen, werken niet alleen anticonceptief, maar kunnen ook de innesteling van de al bevruchte eicel beletten, hetgeen met reden als een vroege abortus kan worden beschouwd. Om dit te vermijden, besloot de American Medical Association in 2004 dat men voortaan slechts van “bevruchting” of “conceptie” zou spreken nadat de eicel zich had ingenesteld in de baarmoederwand, een week na de feitelijke bevruchting. Ook elders introduceerde men artificiële definities die utilitaristisch en rationalistisch zijn geïnspireerd. Door het aanbrengen van arbitraire scheidingslijnen in de ontwikkeling van het ontluikend mensenleven, tracht men de morele bezwaren te omzeilen tegen de stopzetting ervan.

In de Belgische “Embryowet” van 11 mei 2003 werd de beginfase van het menselijk embryo omschreven, als “een cel, of een samenhangend geheel van cellen met het vermogen om uit te groeien tot een mens”. De opstellers gaven er zich blijkbaar geen rekenschap van dat zulke definitie theoretisch ook op henzelf zou kunnen toegepast worden, bv. door een dictator die zou beslissen vanaf welke leeftijd men rechtsbescherming als “mens” geniet. Maar ze kunnen gerust zijn, hun omschrijving wordt enkel gebruikt om naamloze mensjes in een vroeg levensstadium op een legale wijze te elimineren, met een minimum aan gewetenproblemen…

Dat pilgebruik niet zo neutraal is voor de gezondheid als lange tijd werd beweerd, wordt stilaan schoorvoetend toegegeven. Het veroorzaakt soms onvruchtbaarheid, geboorteafwijkingen, spontane abortussen, vroegtijdige geboorten, ondervoeding van de foetus, meervoudige zwangerschappen en zelfs ernstige oogafwijkingen.  Vrouwen die al jong de pil hebben gebruikt, lopen 90% meer kans op borstkanker binnen de twintig jaar dan anderen. Het Agency for Research on Cancer klasseert de combinatiepil in de hoogste klasse van kankerverwekkende preparaten.

  • Valse argumentaties

Sinds T.R. Malthus in 1798 zijn pessimistische voorspellingen over de bevolkingsgroei publiceerde werden gelijkaardige verwachtingen gretig opgenomen in de propaganda voor geboortecontrole (°). Zijn voorspellingen werden niet bewaarheid, maar telkens herhaald in nieuwe versies. Via alle mogelijke mediakanalen houden het ARM en al wie meestrijdt voor meer seksuele vrijheid er de schrik voor een bevolkingsexplosie goed in. De winstgevende anticonceptiva industrieën hebben er uiteraard alle belang bij dat dit verkoopsargument in zwang blijft. Maar intussen is het algemeen geweten dat in de landen waar voorbehoedsmiddelen het meest gebruikt worden, de voortplantingscoëfficiënt te laag werd. Het werkende bevolkingsdeel dreigt er binnenkort te klein te worden om de ganse maatschappij te blijven onderhouden.

Stilaan zien we de maatschappelijke gevolgen hiervan toenemen. De pensioenleeftijd wordt opgetrokken en de arbeidsmarkt wordt artificieel opgevuld door migratie uit landen die wel nog een sterke bevolkingstoename hebben. De op gang gebrachte instroom van migranten, met hun soms sterk verschillende culturele achtergrond, importeert nieuwe conflicthaarden en vergt kostelijke inspanningen voor aanpassing en inburgering. Elkeen die deze evolutie aandachtig gadeslaat moet vroeg of laat tot het besef komen dat de aldus gecreëerde problemen toenemen.

Volgens heel wat feministen zou de aanmoediging van anticonceptie goed zijn voor de moeders en hun gewenste kindjes. Maar de realiteit laat een ander scenario zien. Vrouwen hadden nooit zoveel stress als nu, want de meerderheid heeft intussen een dubbele functie. De huwelijksband is nooit zo broos geweest en heel veel kinderen zijn hiervan de dupe. De tienerzwangerschappen gaan in stijgende lijn in plaats van af te nemen, evenals het aantal abortussen.

(°) Over de problematiek van de zogeheten overbevolking hebben we het uitgebreid in het artikel “Wees vruchtbaar en vermenigvuldigt u”.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s