België

Antichristelijke uitingen op officiële zenders

13-12-2020

Deze vredig begonnen zondagmorgen van het annus horribilis 2020 werd door onze officiële Vlaamse Zender Radio1 nog eens verstoord, met een zoveelste uiting van minachting voor het christelijk gedachtengoed. Ditmaal kreeg de vuil gebekte schrijver Herman Brusselmans de kans om het Kerstfeest en het daarmee samenhangend geloof belachelijk te maken. Hij beëindigde zijn tirade met: “We zijn helemaal niet gered, niet door Jezus Christus en niet door om het even welk ander goddelijk wezen. We zijn in plaats van gered verdoémd, en of dat dankzij of te wijten aan een nooit bestaande langharige hippie was, dat speelt geen enkele rol. En net daarom hoeven we niet te vieren dat deze hippie lang geleden wel of niet geboren werd, en net daarom hoeven we geen Kerstmis te vieren. Laten we gewoon, elke dag van elk jaar, vieren dat we nog leven.”

(Arme ziel, gespecialiseerd in het vakkundig choqueren en verloren lopend in de leegheid van een zinloze wereld, … ook voor jou is die “langharige hippie” gestorven aan het kruis.)

Even later kondigde de presentatrice Annemie Peeters doodleuk de zondagmisviering aan. Gelukkig was deze laatste, gecelebreerd door de welbespraakte pastoor van de St Pieterskerk te Jette, een heilzaam bad om die zwartgallige en blasfemische modder af te spoelen.

De VRT is daarmee lang niet aan haar proefstuk toe. Haar opdracht is om de luisteraars op een neutrale en objectieve wijze in te lichten en te vermaken, rekening houdend met de diversiteit aan overtuigingen. Desondanks gaan regelmatig sprekers en reporters hun boekje ver te buiten en gebruiken zij hun spreekmonopolie om de Kerk en het christelijk geloof zo belachelijk of verdacht mogelijk voor te stellen. Dat gebeurt ook in populaire Tv-programma’s, zoals de serie “De Slimste Mens”, zich verschuilend achter de regel van eigen makelij dat binnen een komisch programma bijna alles toegelaten is. Met “bijna” wordt hier bedoeld dat blijkbaar wel rekening wordt gehouden met de gevoeligheden van de Joodse gemeenschap (zoals o.a. bleek uit de reacties op de Carnavalstoet in Aalst, met een wagen vol baardige en gierige Joden met haakneuzen), evenals met Mohammedaanse gevoeligheden of die van andere minderheden. Maar als het gaat over het christendom, dan mogen alle remmen worden losgelaten.

Een van de ergerlijke aspecten hierbij is dat de VRT zich gesteund voelt door de houding en uitspraken van mensen die zich voordoen als “katholiek”, een hoedanigheid waarvan zij zelfstandig de betekenis bepalen. Natuurlijk denken wij hierbij in de eerste plaats aan een ander “ludiek” personage, Prof. Rik Tofs, wiens bedenkelijke uitlatingen in andere artikelen van deze rubriek al aan bod kwamen. Nog maar enkele dagen geleden liet hij zich in een andere morgenuitzending van Radio 1 door Vincent Byloo uit zijn tent lokken en beaamde hij dat de maagdelijke geboorte van Christus tot de “gelovige onzin” behoorde. Welk recht heeft de VRT om uitspraken te propageren over fundamentele christelijke geloofskwesties? Hoe kan iemand die openlijk een dogma van de katholieke Kerk tegenspreekt, zich nog “katholiek” noemen?

Met spijt moeten we vaststellen dat het in ons land meer en meer wemelt van hoog opgeleide intellectuelen die zich “katholiek” noemen en in die hoedanigheid soms invloedrijke posten bekleden, maar in feite aanhangers zijn van een modernistisch of neo-protestants gedachtengoed. Waarschijnlijk grotendeels onbewust en/of verblind door hun academische kennis, worden zij gebruikt als de wegbereiders van een “wetenschappelijk onderbouwde” en staatkundig gecontroleerde godsdienst, beantwoordend aan dogmatisch vastgelegde en vrijzinnig geïnterpreteerde “waarden van de Verlichting”. De alsmaar schaarser wordende arme schaapjes die nog durven te geloven in mirakels, goddelijke interventies, zonde, verrijzenis en andere “schimmige” geloofswaarheden, worden intussen gemarginaliseerd, genegeerd en in de vergeethoek geduwd als aanhangers van infantiele en/of achterlijke geloofssprookjes.

Een andere bron van ergernis is de houding van onze eigen kerkelijke autoriteiten tegenover deze gang van zaken. De laatste jaren kenden we slechts één Belgische kerkleider die er met kop en schouders boven uitstak en het lef had om klare katholieke wijn te schenken. Als ex-professor van de Université Catholique de Louvain was onze voormalige aartsbisschop André-Joseph Léonard een ware herder voor de slinkende kudde van katholieken die hun geloofsinhoud nog kennen en beleven. Hij vervulde de hem toebedeelde profetische taak op een intellectueel briljante en terzelfdertijd heel mensnabije en toegankelijke wijze. Als hij de H. Mis opdroeg kon iedereen merken dat hij volledig doordrongen was van het besef van de aanwezigheid van Christus in de eucharistie en het besef van deze sacrale aanwezigheid gaf hij door aan de aanwezige gelovigen. Slechts een minderheid van onze priesters beschikt nog over die eerbiedige uitstraling, voortvloeiend uit een zeer diepe geloofsovertuiging. Als we niet doordrongen zijn van de realiteit van de aanwezigheid van Christus onder de gedaanten van brood en wijn, en des te minder wanneer de celebrant er zelf aan twijfelt, dan hebben consecratie en communie weinig zin en kan men zich wel degelijk de vraag stellen over de waarde, of zelfs de geldigheid van zulke eucharistievieringen. De kerken waarin dit het geval is kunnen dan even goed een nieuwe bestemming krijgen, bv. als “meditatieruimten” voor mensen die hun “spirituele fitness” op peil willen houden.

Echt katholicisme is in de eerste plaats een “geloof” in de volle betekenis van het woord. Dus niet een geheel van wiskundige waarschijnlijkheden, parawetenschappelijke hypotheses of theologische denkpistes. Geloven impliceert vertrouwen en overgave. Zoals men gelooft in een goede vriend, een levensgezel of een charismatische leider, zo gelooft de ware christen in Christus als evenbeeld en Zoon van een menslievende Goddelijke Vader, die zich niet schuilhoudt in een spirituele of kosmologische nevel, maar ons door en door kent en nabij is. Het is een God die niet alleen “in staat is” om ons leven een andere wending te geven, maar die zijn almacht daartoe ook daadwerkelijk aanwendt. Bijna altijd gebeurt dit discreet en onmerkbaar, maar heel sporadisch maakt Hij ons duidelijk dat de natuurwetten die Hij geschapen heeft niet het “almachtige” laatste woord hebben (zoals verondersteld door de wereldse wetenschap), maar Hij en Hij alleen. De heren Brusselmans, Torfs e.a. kunnen bij het Laatste Oordeel eventueel hun bezwaren indienen, maar God is en blijft -als puntje bij paaltje komt- de Heer van de Mensengeschiedenis die Hij zelf op gang bracht.

Soms geeft Hij soeverein met een mirakel een teken van zijn betrokkenheid, zoals wij herhaaldelijk kunnen lezen in het Oude Testament, maar Christus leerde ons dat ook wij het initiatief kunnen nemen door ons geloof in Hem te betuigen. “Uw geloof heeft u gered” zei Christus menigmaal. Maria gaf ook hier weer het juiste voorbeeld, met haar gelovige “Mij geschiede naar uw woord”. Dankzij dit vertrouwvolle antwoord kon Jezus in haar schoot ontluiken, zonder enige wetenschappelijke of theologische legitimatie, maar zoals eeuwen voordien voorspeld (Jes. 7:14). Wat later zong de toekomstige moeder Maria het “Magnificat”. Ongetwijfeld had zij een hemelse stem (maar dat is geen geloofspunt).

Één reactie op “België”

Als het er op aankomt mee te zijn met de tijd, homoseks en homoseksuele relaties goed te keuren, laat het Belgisch episcopaat van zich horen, vooral bij monde van bisschop Bonny. Dit terwijl hun kerken verder leeglopen, en ze de Schrift, de paus en een hoge Vaticaanse Commissie negeren of tegenspreken.

Maar als het er op aankomt de gelovigen en tenslotte alle mensen op te roepen tot een leven waarin God een belangrijke plaats inneemt, tot een leven waarin de zondagse Eucharistie een must is, dan zijn ze niet thuis en hoor je ze niet.

De mode van de dag volgen, inclusief allerlei aberraties, is altijd gemakkelijker dan de authentieke christelijke boodschap concreet verspreiden.

Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s