Open antwoord aan een boze Bisschop Johan Bonny

18-03-2021

Monseigneur,

In een opiniestuk in De Standaard en voor de VRT, maakte u zich boos op uw eigen Kerkleiding, wegens het innemen van standpunten inzake homoseksualiteit die “nog niet het niveau van het derde middelbaar” halen. Daarenboven zouden ze “wetenschappelijke onderbouw” missen, evenals “theologische nuance” en “ethische zorgvuldigheid”. U contesteert ook een passage die zegt dat er “in Gods plan geen gelijkenis of zelfs maar een analogie mogelijk is tussen het hetero- en het homohuwelijk”.

Uw betoog wordt ondersteund met het argument dat u homoparen kent, zelfs met kinderen, die “een warm en stabiel gezin vormen en actief deelnemen aan het parochiaal leven”. Blijkbaar zijn sommigen hiervan, met uw toestemming, voltijds actief als kerkelijke medewerkers.

U hebt natuurlijk het volste recht om uw mening te uiten, maar van een hoogwaardigheidsbekleder van de Katholieke Kerk zou men minstens een hoge mate van voorzichtige loyauteit mogen verwachten aan de leiding ervan. Indien u in sommige gevallen met haar niet akkoord gaat, dan kan u zulks respectvol met hen bespreken. Als u daarentegen de pers inschakelt om uw “progressief” imago en standpunten in de verf te zetten, dan degradeert u zich tot het populistisch niveau van hen die een proces willen voeren in de media i.p.v. in de rechtbank. Mocht zoiets niettemin toch wenselijk zijn, dan zouden in een democratische context ook mensen aan het woord moeten komen die er in deze zaak een andere visie op nahouden.

Natuurlijk zal u zich gesteund voelen door de avant-gardistische en modernistische zogenaamde “basiskerk”, waarmee u zich meer verbonden voelt dan met uw kerkleiding. Maar u moet zich ook rekenschap geven dat er in onze Belgische kerkprovincie nog altijd mensen zijn die uw mening NIET delen. Zij hebben spijtig genoeg niet dezelfde mogelijkheid om in de media aan bod te komen, want hun standpunten worden meestal bij voorbaat verworpen of schaamteloos doodgezwegen. Zij beantwoorden immers niet aan de seculiere tijdsgeest en de politieke correctheid, waarvan u zich tot een bewierookt protagonist gemaakt hebt.

Om te beginnen hanteert u een bedenkelijk discours, wanneer u suggereert dat er in de Katholieke Kerk over deze kwestie steeds verschillende meningen bestonden. U mag gerust het tegendeel trachten aan te tonen, maar de officiële standpunten hierover van het katholieke Magisterium zijn steeds onveranderd gebleven.  Het baseert zich hiervoor op de Bijbel (Genesis 1:26-28, Genesis 19:1-29, Leviticus 18:22-25, Leviticus 20:13, Romeinen 1:24-27, 1 Korintiërs 6:9-10, 1 Timotheüs 1:10 en Judas 1:7), de traditie en delen uit het natuurrecht. (Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom_en_homoseksualiteit ).

Daarenboven leren ons zowel het kerkelijk leergezag als ons gezond verstand, dat kinderen het recht moeten hebben op een gehuwde vader en moeder. Het is niet omdat dit in de praktijk niet altijd mogelijk is dat dit niet moet nagestreefd worden. Hoeveel kinderen die hierover zouden worden ondervraagd, zouden spontaan verklaren dat zij liever 2 mama’s of 2 papa’s zouden hebben?? (Of eventueel 2+1?). Hoeveel ouders zouden met de hand op het hart (dus niet modernistisch geïndoctrineerd) beweren dat het hun niets kan schelen als hun toekomstig kindje homoseksueel zou zijn? Of zijn zulke vragen volgens u “incorrect” en mogen zij ten hoogste nog tot in het tweede middelbaar gesteld worden?

U bezondigt zich aan een eenzijdige houding tegenover homoseksualiteit, waarin dit fenomeen zogenaamd “wetenschappelijk” wordt gekaderd. Het lijkt er echter meer op dat dit kader aan een utilitaristische ideologie is ontleend. De zgn. wetenschap kon ons tot nu toe zelfs geen algemeen aanvaarde causale verklaring geven voor homoseksualiteit. Volgens de Kerk zijn homoseksuele daden “intrinsiek ongeordend”. Die verklaring is gebaseerd op de natuurwet, een geheel van principes slaande op de menselijke natuur. Het basisfundament hiervan is onze verantwoordelijkheid tegenover het menselijk leven. Dit moet in optimale omstandigheden worden doorgegeven. Er bestaan geen wetenschappelijke bevindingen die aantonen dat homoseksualiteit daarin een positieve rol zou kunnen spelen. Integendeel: wereldwijde medische vaststellingen wijzen op een rechtstreeks verband tussen hoge percentages aan soa’s en mannelijke homoseksuele relaties. Ook op verschillende andere vlakken, zoals het psychiatrische, ziet men een grote toename aan probleemsituaties bij niet-heteroseksuele relaties of gevoelens. Dit ontkennen helpt de mensen die hiermee geconfronteerd zijn helemaal niet.

Als u het over “de zonde” heeft, gebruikt U een heel betwistbare redenering, die allesbehalve “katholiek” klinkt. Dat is helemaal geen moeilijk te definiëren categorie, zoals u beweert. Dat is gewoon “alles wat tegen de wil van God ingaat”. Het christendom leert ons dat het Gods wil is dat we onze verantwoordelijkheid opnemen om het leven in optimale omstandigheden aan ons nageslacht door te geven. Als we de Bijbel aanvaarden als het geopenbaarde woord van God, dan weten we dat daarin de juiste weg wordt gewezen voor een verantwoorde seksualiteitsbeleving. Als we de Bijbel daarentegen beschouwen als achterhaalde religieuze vertelsels (zoals het modernistisch denken ons voorhoudt), dan valt deze stevige houvast weg en betreedt men seculiere paden, die naar zeer uiteenlopende richtingen leiden. Het lijkt erop dat u voorstander bent van zulke verscheidenheid en dat u meer vertrouwen hebt in de veranderlijke willekeur van de moderniteit dan in het standvastige en leven bevorderende woord van God. Zo te zien past die houding perfect bij de door u nagestreefde “theologische nuance”.

Het is opvallend hoeveel er in de zogenaamd verlichte en op wetenschappelijke leest gestoelde samenleving met gevoelsargumenten gewerkt wordt. Daarbij heeft men het o.a. te pas of te onpas over de “liefde”. Gecombineerd met de religieuze “barmhartigheid” kan daarmee zo ongeveer alles worden goedgepraat en als “positief” worden voorgesteld. Al wie het dan nog waagt om bezwaren naar voor te brengen, wordt verketterd als harteloos en “niet van deze hemelse welvaartstijd” (gekenmerkt door een constante toename van psychologische aandoeningen).

Om te beginnen zou het heel raadzaam zijn om telkens goed te definiëren wat men onder “liefde” verstaat. Als een koppel wil trouwen, dan is dat niet noodzakelijkerwijze omdat het over veel “liefde” beschikt. De al of niet bestaande liefdesgraad zal pas achteraf aan het licht komen, na de eerste probleemsituaties. In de eerste plaats wordt er getrouwd omdat dit beantwoordt aan een existentiële grondbehoefte, voortvloeiend uit een natuurlijke seksuele aantrekkingskracht. Dat is ook zo bij homoseksuele relaties en “liefde” is dus een goedkoop gevoelsargument als men daarmee schermt om deze laatsten goed te praten. Daarenboven wordt het religieuze heterohuwelijk gekenmerkt door een aanzienlijke verantwoordelijkheidslast, met name voor de potentiële ouders. Bij homokoppels is dat normaal gesproken niet het geval, behalve als men hen artificieel de mogelijkheid geeft om aan hun kinderwens te voldoen.

Ook op dat vlak bent u vrij in de zoektocht naar ethische argumenten voor homogezinnen met kinderen. Die argumenten zullen ongetwijfeld homovriendelijk zijn, maar of ze ook voldoende kindvriendelijk zijn is zeer de vraag. Kinderen wordt niet naar hun mening gevraagd bij adopties. Als we de statistieken over de homohuwelijken bekijken, dan zien we dat hun jaarlijks aantal sinds de goedkeuring ervan in dalende lijn gaat, terwijl het aantal echtscheidingen blijft stijgen, vooral bij lesbiennes. Dit confirmeert wat in brede kringen geweten is, maar blijkbaar minder onder de aandacht komt, namelijk dat homoseksuele relaties gemiddeld veel minder stabiel zijn en dat de homowereld gekenmerkt wordt door een hoge graad van promiscuïteit (cf. o.a. https://www.knack.be/nieuws/gezondheid/homo-s-hebben-gevarieerd-seksleven-maar-vrijen-niet-altijd-veilig-vub/article-normal-143525.html ).

Weinig respectvol en zeer pretentieus is uw uitlating “Rome kan je relativeren, de kerk van Jezus Christus” niet. Daarmee suggereert u dat mensen met een andere mening dan de uwe niet tot die Kerk behoren en dat Christus zelf homoseksuele relaties zou hebben goedgekeurd; quod non (zoals evenmin zijn apostelen).

Dit alles betekent niet dat we onze medemensen met homoseksuele neigingen niet vriendelijk en respectvol zouden behandelen. Zij zijn vrije medeburgers, die vrij hun levenskeuzes bepalen. Maar als katholieken hebben wij ook het recht om te verwachten dat onze medegelovigen de katholieke moraalleer serieus nemen. Die kan voor sommigen veeleisend lijken, maar dat is niet enkel het geval voor homoseksuelen, maar ook bv. voor huwelijkspartners die om uiteenlopende redenen geen seksuele relaties kunnen hebben, voor celibataire geestelijken, enz. Voor mensen met een pedofiele voorkeur is het verbod op seksuele betrekkingen zelfs een algemeen aanvaarde “must”. Dit behoort voor de christenen bij “de last van het kruis”. Dat met liefde gedragen kruis verwerpen of negeren is geen christelijke houding, maar een zwichten voor de permissieve tijdsgeest.

Denk aan alle christenen die omwille van het Rijk Gods hun persoonlijk kruis of kruisje hebben gedragen en bereid zijn het te blijven dragen. Stop a.u.b. met het openlijk belachelijk maken van uw kerkelijke collega’s en de continue leer van de H. Kerk.  Indien u hiermee de standpunten weergeeft van de voltallige Belgische bisschoppenconferentie, moeten we uiteindelijk tot het pijnlijke besluit komen dat we de facto tot twee verschillende Kerken behoren: enerzijds deze die er was sinds Christus haar gesticht heeft en anderzijds een nieuwe, met “snel evoluerende” en “inclusieve” inzichten, “van een hoger niveau”, perfect passend bij het hedendaags hedonisme.

Met vriendelijke groet, in Christo,

Ivo Van Hemelryk

81 reacties op “Open antwoord aan een boze Bisschop Johan Bonny”

Vergeet ook niet dat alle bisschoppen dit hebben goedgekeurd volgens de pers, zoals ze enkele jaren geleden Mgr Léonard hebben uitgewezen.En maar te zwijgen over de gehoorzaamheid aan de Paus.

Like

Beste Mhr .Bonny,
Heb je al een gehoord van de H Geest?
En weet u dan dat Gods Geest alles kan genezen ?Dus ook homoseksuele en lesbische mensen !Ook mensen die verkracht zijn kunnen Gods H Geest vragen .Zo kunnen ze hun kwetsuur laten genezen !ik ken zelfs iemand ,dat getrouwd was met een vrouw. En die is nu bevrijd door Gods H Geest. En nu zijn haar verlangens, niet meer naar een vrouw?kan je dit niet verkondigen op de Media?Wij zijn allemaal ziek! En God zegt wie ziek is heb ik lief.Dus ook die zeggen dat wij in de middeleeuwen leven .Weet u waarom dat ze dit zeggen ?Ze zijn blind van de waarheid !ik vraag in Jezus naam ,dat God hun wijsheid, kennis en inzicht zou geven .En op voorspraak van olv.

Like

Bedankt voor uw gedegen open brief. Ik heb hem op mijn facebook-pagina gezet.
Gelukkig heeft Christus ons de Kerk gegeven om ons de juiste weg in ons leven te wijzigen,
anders zouden wij zeker verdwalen en ten onder gaan.

Like

een zeer degelijk artikel met waarheden als een koe en ja hij vergat ?? te vermelden dat er een andere mening bestaat dan de zijne maar dit is hier in dit land met alles al heeel …lang aan de gang he goed dat er tenminste reactie komt wat doet hij ermee is mijn vraag? zeker niet op media reageren. hoop voor jou een antwoord

Like

Akkoord met uw brief. Ik lees nergens in het evangelie dat Christus dit goedkeurt maar wel een uitnodiging naar mensen die door de natuur zo geschapen zijn (wat ik betwijfel) om hun kruis te dragen.

Like

Volledig akkoord met deze heldere en juist geformuleerde brief van Ivo Van Hemelryk aan Mgr. Bonny. Het lijkt wel of deze nooit de Catechismus van de katholieke Kerk ernstig gelezen heeft. Het is overigens niet de eerste keer dat Bonny op de dool is in dit soort kwesties. Vóór de laatste synode over het gezin in Rome probeerde hij de belangrijke encycliek Humanae Vitae van de heilige paus Paulus VI in vraag te stellen, met schijnargumenten als “de mensen komen mij vertellen dat …”. Welnu, deze synode over het gezin heeft achteraf net de juistheid van Humanae Vitae bevestigd. Overigens is het waarschijnlijk dat media zoals Kerknet en Kerk & Leven grotendeels Bonny zullen bijtreden, volgens de weinig katholieke mode van de tijd. De bisschop van Antwerpen meent het beter te weten dan de paus en een hoge kerkelijke commissie samen. Tja … Het is ook niet verwonderlijk dat men hier in Vlaanderen schrikt en zich boos maakt over het woord “zonde”, aangezien het bijna een taboewoord geworden is in de lokale Kerk.

Like

Ja, Mgr. Bonny dient zo de eenheid en de vrede niet, noch de waarheid. Er is zoveel ellende bij mensen die dit parcours ( hebben) doorlopen, zoveel machtsmisbruik… De wereld brengt zoveel jongeren tot een identiteitscrisis tot het hen zelfs de dood indrijft… Het zich richten tot d eigen sexe is een natuurlijke fase in de ontwikkeling. Daarin blijven steken, komt veelal door trauma’s. Pedagogisch is het allesbehalve, wat mgr. Bonny uitkraait, pastoraal is het affrontelijk.

Bij de Jehova’s en anderen lag hij er al lang uit. Hij maakt misbruik v zijn machtspositie. In onze RKK daarentegen is plaats voor zondaars, maar wee diegene die anderen misleidt. Jezus zal oordelen op het einde der wereld en laat kruid en onkruid samen opgroeien. Het onkruid zal branden in eeuwig vuur✨🌨️💗☀️

Like

Ook mijn gedacht … maar dat mag er in deze – just in time – maatschappij niet meer toe doen. Geloof en Wereldkerk vormen m.i. een stroming, géén plaatselijke/tijdelijke/goedkope partijpolitiek. Ook CD&V zou beter niet meer teren op de “C”, alleen omdat het haar uitkomt.

Like

Uit boosheid of emotie is het nooit goed om te spreken. Dit leert ons de Schrift. Dank u om goed en onderlegd te reageren.

Like

De reactie van bisschop Bonny is een reactie van iemand die in de wereld staat, met oog voor al zijn schapen, niet alleen voor een select uitstervend clubje middeleeuwse bejaarden. Mijn respect voor onze bisschop is groot … voor de vaticaanbewoners daarentegen …

Like

Uw respect voor uw mediatieke bisschop is omgekeerd evenredig met dat voor uw minder progressieve medegelovigen. Die minachting zal ons niet beletten trouw te blijven aan de continue evangelische boodschap, zelfs als we daarom voor holbewoners worden uitgescholden en zelfs als onze Kerkleiding gedegradeerd wordt tot “Vaticaanbewoners”. We aanvaarden wel niet om deel uit te maken van Mgr. Bonny’s schapenstal. Voor de rest staan we evenzeer “in de wereld” als hij, maar we zijn niet “van de wereld” (doordenkertje voor het vierde middelbaar).

Geliked door 1 persoon

Beste Anthony persoons. In je tekstje zit de sleutel tot je foute inzicht verscholen. Je spreekt eigenlijk over wat “de wereld” vindt. Wel, dan gaan we in de katholieke Kerk nog zeer veel moeten aannemen en zegenen : verbreekbaarheid van het huwelijk, allerlei seksuele aberraties, allerlei genderonzin, abortus, euthanasie enz.

Mgr. Bonny schrijft dikwijls “de mensen komen me zeggen dat …”. Wel, het christendom moet niet geconstrueerd worden via opiniepeilingen, maar komt vanuit Christus en de openbaring.

We moeten inderdaad oog hebben voor alle schapen in de Kerk. En net daarom moeten we ze de waarheid voorhouden zoals die ons tegemoetkomt uit de Openbaring. Bedenk ook dat we misschien aannemen dat de westerse visie die we terugvinden in de krantencommentaren enz. de juiste is. In andere werelddelen denken ze er dikwijls helemaal anders over.

Zoals Ivo VH schrijft : de Schrift en de kerkelijk leer keurt homoseksuele daden streng af, en die moet je dus zeker niet zegenen. In het Romeinse document staat dat men zonder probleem homoseksuelen mag zegenen als ze zich willen inzetten in het plan dat God met de mensen voorheeft. Maar homoseksuele relaties moet je niet zegenen. Toch goed ?

Vriendelijke groet, GK (geen middeleeuwer).

Like

Ongetwijfeld heeft Mgr. Bonny wijze kanten, maar daar is in sommige cruciale materies soms weinig van te merken. De kerkelijke leer moet liefst binnenkerkelijk besproken worden en niet in de media, die doorgaans allesbehalve “katholiek” of zelfs religieus gezind zijn. Spijtig genoeg zien we ons nu haast gedwongen tot een openbaar debat (of is dit een kans waarin minder “progressieve” standpunten ook eens aan bod kunnen komen?).

Like

Er zijn holebi’s die via de weg van het geloof afstand hebben kunnen nemen van hun seksuele geaardheid en in bepaalde gevallen er zelfs van bevrijd zijn. De getuigenissen hiervan zijn te vinden op YouTube.

Like

Ik heb meer en meer de indruk dat Bonny het hoofd is van de Kerk in België. Als er iemand van de bischoppen is die in de media komt is hij het. We horen veel te weinig van diegene die de Kerk vertegenwoordigt hier in ons land. De grote stilte die er is, is laakbaar. We worden niet meer geleid en zijn op onszelf (en gelukkig op God zelf) aangewezen. Gelukkig is er nog de katholieke catechismus waar we kunnen lezen wat de katholieke leer eigenlijk zegt en waarop deze gebaseerd is: Er moet liefde zijn voor de zondaar, maar de zonde mag niet worden goedgekeurd. Ik besef zeer goed dat dit niet populair is, maar uiteindelijk geldt dit voor alle zonden en zondaars zijn we allemaal. Het juiste volgens Gods wetten moet voorgehouden worden. Al het andere is misleidend en misdadig als je het goed bekijkt. Op het (ons) einde zal iedereen worden geoordeeld voor zijn daden. Daaraan zal niemand ontsnappen ook al kunnen ze nog zo’n mooie woorden spreken. Ik zou zeggen: ‘Bezint eer je begint!’ Jezus zegt: ‘Ook Ik veroordeel u niet, ga en zondig niet meer!’ Joh. 8, 11

Geliked door 1 persoon

Proficiat aan Ivo Van Hemelrijk voor deze gepaste reactie. Ik ben beschaamd dat een modernistisch individu als Bonny de Antwerpse kerk leidt(lijdt) in ons ooit zo katholieke Vlaanderen. En ik ben nog meer beschaamd dat geen enkele andere Belgische bisschop Bonny durft terechtwijzen. Of is hij misschien de paus van Vlaanderen? God behoede ons voor wolven in schaapvacht.

Like

Het zijn ook de andere Belgische bischoppen die zelfs eerder waren. Het is om populair te doen ook anders zit er nog minder volk in de kerk binnenkort.

Like

In plaats van boos te worden zou Mgr Bonny beter bidden, zeer veel bidden, dat hij en iedere kind van God de ware en Goede weg door het leren mag vinden

No

Like

Homoseksualiteit, gezinnen met 2 papa’s of 2 mama’s, gay prides en wat nog allemaal…
Dit kan niet de goede weg zijn.
Het huwelijk is een sacrament, heilig, zoals het gezin.
Gods woord kan niet omgebogen worden. Gods woord is voor altijd.
Bidden we in deze vastentijd voor onze bisschop en voor onze gezinnen… wereldwijd, en vragen we om Zijn zegen. Dat we bovenal onze God beminnen!

Geliked door 1 persoon

Je remercie chaleureusement l’auteur de cette lettre ouverte, qui traite cette douloureuse question avec une excellente argumentation et beaucoup d’humanité.

Geliked door 2 people

Je vous remercie de tout mon coeur pour votre réaction encourageante. Pour nous, les fidèles régulièrement confrontés à des déclarations venant de ministres ou de responsables de notre Église, qui contredisent l’enseignement continue catholique, cette situation est très pénible. Le fait qu’une autorité spirituelle comme la vôtre nous appuie est vraiment d’une très grande importance.

Like

Merci Monseigneur, de soutenir Ivo et tous ceux qui pensent comme lui, et son attristés par ce manque d’unité dans notre Eglise.
Merci Ivo pour votre action et la qualité de votre courrier.
Confions cette grande blessure de l’homme à notre Pape St Jean-Paul II qui a si bien su nous parler de la sexualité !

Like

De reactie van Bonny is typisch voor een modernistische reactie: de zonde omarmen en daardoor de zondaar veroordelen, en iedereen die het niet een is als kleuters wegzetten

Like

Een andere mening erop nahouden betekent niet dat men “zich beter vindt”. Er staat nergens in Filippenzen dat men de ware leer niet mag of moet verdedigen tegenover hen die dwalen. Dat deed de H. Paulus voortdurend en wij trachten nederig in zijn voetsporen te treden. Lees Rom. 1, 24-15. o.a.

Like

Onze Here Jezus zei heel duidelijk….We kunnen geen twee heren dienen en ergens in de bijbel lezen we , dat de mensen in de tijd, hun waarden naar hun hand zullen zetten en doof en blind zullen worden voor het Oorspronkelijke en Blijvende Heilswaarden !

Like

( Mijn eerste reactie op de brief: ongeloof, verbazing, boosheid, woede over zoveel arrogantie en opzetten van mensen tegen elkaar, ik heb er een hele nacht niet van geslapen omdat de boosheid niet wilde wegdeemsteren. Ik zag voortdurend de gelijkenis met het beeld van een hypocriete Trump die met een bijbel in de hand poseerde voor een kerk tot meerdere eer en glorie van hemzelf.)

Op de eerste plaats: een hartelijk proficiat aan Mgr. Bonny. Door de sterke kracht van de boosheid heeft hij de moed gehad om duidelijk op te komen voor de mensen “die willen zijn wie ze echt zijn”, hierdoor gelukkig kunnen worden en bereikbaar voor anderen. Dit staat in schrille tegenstelling met de “Kerkleer” die nog steeds wil bepalen hoe we “moeten zijn”. De “veroordelingen zoals de kerk deze hanteert ” en waartegen ook Jezus zich steeds verzet heeft tegen de schriftgeleerden zijn nog steeds aanwezig.” Oordeel niet en ge zult niet geoordeeld worden”: Jezus liefdevolle boodschap is blijkbaar aan hen voorbij gegaan. De leer blijft een blok beton die ze vele eeuwen niet hebben kunnen bewegen ondanks de vooruitgang in de wetenschap en de maatschappij. Ze blijven eeuwen achter terwijl Jezus zijn tijd steeds ver vooruit was.

Beseft de kerk eigenlijk wel welke ravage ze hebben aangericht door de klok terug te draaien en onverzettelijk te blijven:
– jonge homofiele jongeren zullen er nu voor passen uit te komen voor hun
geaardheid. Een enorme rem op de ontwikkeling van hun zelfbeeld wat kan leiden
tot extreme eenzaamheid en suicïde. Ook de relatie met hun ouders en hun ouders
met hen zal erdoor veel moeilijker worden. Het bepaalt tevens hun houding tot hun
leeftijdsgenoten, waarin ze nu weer veel kwetsbaarder zijn.
– vele gelovigen die niet akkoord gaan met deze houding zullen de kerk verlaten: de
“veroordelende” houding van de kerk wordt gelukkig niet meer geaccepteerd.
– meningen worden opgezet tegen elkaar en de verdeeldheid wordt steeds groter. De
kerk raakt haar “moreel gezag” kwijt. Ze is geen richtingwijzer meer in de
maatschappij waarin de tweedracht hierdoor gestimuleerd is. De
ongeloofwaardigheid van de kerk wordt steeds groter.

Ondanks deze kritiek blijf ik; omdat ik geloof in een “andere kerk” waarin nog uitgegaan wordt van de evangelies en de morele zeggingskracht van Jezus, een oproep van liefde die er ook was voor mensen met een andere mening. (Zie: “en Jezus schreef in het zand”.)

Like

Beste Herman Stessens. Indien u last hebt van nachtmerries waarin dhr. Trump een rol speelt, dan kan dat moeilijk aan ons te wijten zijn, want we hebben geen enkele connectie met hem en wij poseren nergens met de Bijbel.
Nergens hebben wij ook maar gesuggereerd dat mensen niet “mogen zijn wat ze echt zijn”. Wij hebben er hoegenaamd niets op tegen dat homoseksuelen voor hun geneigdheid uitkomen. Die is trouwens in nogal wat gevallen moeilijk te verbergen. Zij hebben volgens ons ook evenveel recht op geluk, zoals zij ook evenveel rekening moeten houden met hun plichten. Als zij deel willen uitmaken van de Katholieke Kerk moeten zij bijgevolg – zoals hun medegelovigen – de regels hiervan volgen. Er is hoegenaamd niemand die hen ook maar een steen zal in de weg leggen als zij liever naar een andere Kerk willen overstappen, die beter hun aan hun wensen inzake seksualiteit tegemoet komt. Wij “veroordelen” hen niet, want dit is niet onze taak en ook niet die van de H. Kerk. Zij spreekt zich enkel uit over wat volgens het Woord Gods geoorloofd is en wat niet. Zoals gezegd is wie dat als “een blok beton” beschouwt vrij om andere kerkwegen op te zoeken.
In tegenstelling tot wat u beweert, zal er voor onze homofiele medemensen absoluut niets moeilijker worden, want die kerkelijke opstelling is er steeds geweest en duidelijk uitgedrukt in haar Catechismus. Als sommigen die niet zouden kennen, kan dat enkel te wijten zijn aan een ernstig falend katholiek onderwijs. Hetzelfde kan gezegd worden van zij die de Katholieke Kerk overwegen te verlaten. Het geloof moet immers in alle persoonlijke vrijheid geaccepteerd worden, anders heeft het geen zin.
Er worden helemaal geen meningen tegen elkaar opgezet. Meningen staan al of niet van nature tegenover elkaar. Ook Christus voorspelde dat zijn leer veel tweedracht zou veroorzaken. Volledig normaal, want mensen zijn geen engelen en niet iedereen is bereid zijn gedrag aan te passen aan wat God van ons vraagt. Dat is immers het domein waarin de Kerk als “richtingaanwijzer” moet optreden, zelfs als dat een groot deel van onze moderne maatschappij niet bevalt.
Geloof dus gerust in een “andere Kerk”, maar bewijs dat dan ook door naar die andere Kerk over te stappen. Keuze genoeg.

Like

Hoe zat dat ook weer met die wettische farizeeërs ? Let wel WETTISCH ..
u beroept zich op de wettische kerk!

Like

Ik ben het eens met u dat de bisschop de lijn van de kerk moet houden net als een politiek mandataris de lijn van zijn partij of een werknemer zijn werkgever niet mag beschamen.
Dat gezegd zijnde is de kerk fout. Jezus leerde ons:

1. ‘Oordeel niet.’
Schrijf niemand af. Want met jouw oordeel over anderen word je zelf geoordeeld.’ Scherpe woorden komen terug.

2. ‘Behandel anderen, zoals je wilt dat ze jou behandelen.’
De beroemde ‘Gouden Regel’ die ook voor andere godsdiensten gelden en evengoed voor mensen die u zoals hier racistisch behandeld.

3. ‘Pas wie ruimte heeft voor de zwaksten, die heeft ruimte voor God.’
We zien opvallende mensen vaak over het hoofd. Maar je kunt pas openstaan voor God, als je oog hebt voor ‘kleine’ mensen.

4. ‘Heb je vijanden lief.’
God houdt van iedereen, inclusief vijanden, hij geeft iedereen leven en geluk, regen en zon, en is daarin niet partijdig.

5. ‘Bij God is alles mogelijk.’
Jezus geloofde in een God die alles kan: een situatie is dus nooit helemaal hopeloos en is er nooit geen oplossing.

6. ‘Maak je geen zorgen voor morgen, want morgen zorgt wel voor zichzelf.’
Maak u dus geen zorgen over ‘de kerk’. In deze of andere zin zal deze overleven.

7. ‘Vele eersten worden de laatsten, vele laatsten de eersten.’
Wie u anders vindt, kan God juist waarderen. God kijkt namelijk naar de binnenkant en die is meer dan enkel zwart, geel of homofiel.

8. ‘De mens is er niet voor de sabbat, maar de sabbat voor de mens.
Mijn interpretatie? de regels zijn er voor ons de mensen. De mensen niet voor de regels!

9. ‘In het huis van God zijn veel kamers.’
Bij God geldt geen vol = vol. Hij heeft een groot hart waar mensen van alle kleuren, landen, overtuigingen en verledens welkom zijn.

10. ‘Wat heb je eraan als je de hele wereld wint, maar jezelf verliest?’
En dat is een vaak voorkomend probleem in deze apocalyptische tijden. De kerk kiest ervoor om mensen uitte sluiten? U heeft gelijk, dat is niet christelijk.

Dit zijn uitspraken van Jezus. Ik hoop dat ze u een spiegel voorhouden en dat u ruimte vindt in uw hart in plaats van uitsluiting te prediken.

Met vriendelijke groet,
LucVH

Like

Beste LucVH
1. Waar leest u een “oordeel”?
2. Waar wordt er iemand “verkeerd behandeld”?
3. Waar worden kleine mensen “genegeerd”?
4. Waar is er sprake van “gebrek een liefde” en wie (behalve jij) heeft het over “vijanden”?
5. Waar wordt beweerd dat God niet alles kan oplossen?
6. Waarom mogen we ons geen zorgen maken over de Kerk? Is dat soms niet onze plicht?
7. Waar wordt beweerd dat de binnenkant van iemand enkel zwart, geel of homofiel is?
8. Waar staat er dat regels er niet zijn voor de mensen? Gelden er daarom geen regels meer?
9. Gods huis heeft vele kamers. Akkoord, maar het is God die zal bepalen wie er zal wonen.
10. De Kerk sluit niemand uit, maar wijst ieder de juiste weg. Wie die eerlijk tracht te volgen is altijd welkom. Wie andere wegen verkiest, moet die uiteraard elders zoeken.

Like

Ik hoopte zo dat iemand “goed” zou reageren op het artikel van Mgr. Bonny.
Ben dus heel blij met deze zo goed onderbouwde reactie;.
Proficiat om de waarheid te durven benoemen in deze zo delicate materie;

Like

Wie de juiste leer van de Kerk wil weten omtrent homoseksualiteit, kan die samengevat vinden in de degelijke Catechismus van de katholieke Kerk, onder de nummers 2357 t.e.m. 2359.
Daarin staat o.a. : “Homoseksuele handelingen sluiten de seksualiteit af voor de gave van het leven. Ze komen niet voort uit een ware affectieve en seksuele complementariteit. Daarom KUNNEN ZE IN GEEN GEVAL GOEDGEKEURD WORDEN”.
Maar ook : “… Men moet deze mensen (homoseksuelen wordt bedoeld) met respect, begrip en fijngevoeligheid behandelen. Men moet iedere vorm van rechtmatige discriminatie vermijden. Ook deze mensen zijn geroepen om in hun leven de wil van God te volbrengen. …”
Allemaal ter overweging voor Mgr. Bonny, en voor alle mensen van goede wil.

Like

Geachte Heer Van Hemelryk,

Ik heb uw reactie op Mgr Bonny’s opiniestuk gelezen.

U ben ongetwijfeld hoogopgeleid en intelligent, dat blijkt wel uit de scherpheid van uw pen.

Spijtig genoeg ben ik ook hoog opgeleid en ben dus in staat om uw schrijven te analyseren en te bekritiseren.

Uw antwoord op het schrijven van Mgr. Bonny is spijtig genoeg geheel naast de kwestie en raakt in de verste verte niet de kern van de zaak.

Het punt van Mgr. Bonny was dat de bisschoppensynode van 2015 (ik hoef u niet te leren dat dat een vergadering van alle bisschoppen wereldwijd in het Vaticaan is die zich op vraag van de paus over een bepaald onderwerp buigt) tot een democratisch besluit was gekomen betreft de houding tegenover LGBTY-personen (zo heet dat tegenwoordig), en dat dat nu door de Spaanse conservatieve kardinaal Luis Ladaria Ferrer van de Congregatio Romanae et Universalis Inquisitionis overruled is. Dit zeer waarschijnlijk zonder de goedkeuring van paus Franciscus die zich altijd zeer gematigd heeft opgesteld in deze problematiek.
Met andere woorden: er is alweer een staatsgreep gepleegd in de Romeinse curie. Ik hoef u niet te vertellen dat dit niet de eerste en niet de laatste staatsgreep zal geweest zijn. Een geleerd man als u kent de kerkgeschiedenis.

We hebben dus eindelijk een bisschop die zich tegen de machtswellustelingen in het Vaticaan durft te verzetten, en die zeer goed weet hoe het spel binnen die muren gespeeld wordt aangezien hij er zelf vele jaren heeft verbleven.
Een bisschop die dus in feite ook onze paus verdedigt die zich zeker niet achter deze staatsgreep geschaard zal hebben, maar te oud is om zich te verzetten tegen al het gekonkel dat zich in zijn curie afspeelt.
Als goede gelovige zou u hetzelfde moeten doen: de paus (de vervanger van Jezus Christus op aarde) steunen en dus ook alle bisschoppen die de paus steunen.

Dat is de essentie van het opiniestuk van Mgr. Bonny, geachte heer.

Uit uw schrijven blijkt een minachting voor wat het christelijk geloof werkelijk is: het geloof zoals door Jezus Christus, die bij hoeren en tollenaars mee aan tafel ging liggen (ja in de Romeinse tijd was dat gebruikelijk), verkondigd is, en die hen zegende.

Mag ik u eraan herinneren dat in Scherpenheuvel auto’s, fietsen, paarden, boten en wat dies meer gezegend wordt. En in sommige landen zelfs wapens voor het goede doel, als ik internet mag geloven.
Maar mensen met een andere geaardheid: ho maar. Dan komt een hele spitsvondige dissectie van de katholieke geloofsleer naar boven om dit te kunnen afwijzen, een dissectie die zonde is van de tijd en het papier, want die naast de kwestie is.

Spijtig genoeg is er nog altijd een groep mensen die u door uw scherpe pen en ongetwijfeld welbespraaktheid kunt intimideren.

Maar spijtig genoeg zijn er ook mensen die intelligent genoeg zijn om uw discours te doorprikken.

In Christo (maar ditmaal niet schijnheilig)

Erik Merckx

Like

In tegenstelling tot wat sommigen hier beweren, draait de Kerk helemaal niets terug: ze herhaalt – terecht – enkel wat ze altijd heeft geleerd. Juist hetzelfde wordt – even terecht – ook geleerd door het jodendom en de islam. Het is de seculiere wereld die zijn huik voortdurend naar de wind zet, met alle – dikwijls rampzalige – gevolgen van dien.

Geliked door 1 persoon

Beste Eric Merckx,
Helaas schrijft u naast de kwestie en blijkt u niet goed op de hoogte. Zo schrijft u bv. “Mag ik u eraan herinneren dat in Scherpenheuvel auto’s, fietsen, paarden, boten en wat dies meer gezegend wordt. En in sommige landen zelfs wapens voor het goede doel, als ik internet mag geloven.Maar mensen met een andere geaardheid: ho maar.”

Welnu, priesters mogen wel degelijk homoseksuelen zegenen als die handelen volgens Gods plan. Maar homoseksuele relaties (inclusief de bijhorende seksuele praktijken) mogen niet gezegend worden, want die zijn tegenstrijdig met Gods plannen, ze zijn ongeordend. In de Schrift – die jij niet kunt veranderen – worden homoseksuele handelingen flink veroordeeld. En dat is helemaal volgens de opvattingen van de Schrift. Want daarin is de seksualiteit een mooie gave die past in Gods plan bij het creëren van nieuw leven (de voortplanting), en daarbij heeft God gewild dat de vereniging van man en vrouw zou gebeuren binnen het mooie sacrament van het huwelijk dat daarvoor speciaal ingesteld is. Seksuele betrekkingen passen dus enkel in een stabiel christelijk huwelijk, waar men bereid is kinderen uit die relatie samen op te voeden. Seksualiteit mag geen gewoon vertier zijn, maar onwetende en goddeloze mensen willen dit gewoonlijk niet aannemen.

Beste Eric, laat je niet in slaap wiegen door de meeste media, die met het christelijke geloof niets vandoen hebben, als ze het al niet proberen uit te roeien. Denk maar niet dat de bisschop van Antwerpen het beter weet dan de paus en de belangrijke Vaticaanse commissie samen. Vóór de laatste bisschoppensynode over het gezin in Rome was Bonny trouwens aan het schrijven tegen de belangrijke pauselijke encycliek Humanae Vitae in. Welnu, consequent met de leer van de Kerk heeft die synode net de juistheid van Humanae Vitae bevestigd. Bonny moest met hangende pootjes naar huis.

Met vriendelijke groet, GK

Geliked door 2 people

Gelukkig zijn er mensen, zoals u meneer Merckx, die fundamentalistische overwegingen via een kritisch doordachte beschouwing tot nadenken aanzetten! Niemand is gebaat bij beschuldigingen over en weer waarbij de waarheid van ons geloof in de Christus tot persoonlijk doel wordt gebruikt. Bisschop Bonny, die ik ken als zeer gelovig en rechtschapen, komt op voor mensen die gemarginaliseerd worden in wettische zin. Hij ventileert een overtuiging die naar mijn mening recht doet aan hetgeen vele bisschoppen wereldwijd als waardevol vinden voor een katholieke geloofsweg naar de toekomst toe (hij verwijst naar een synodale overeenkomst). Dit negeren lijkt me pas een duidelijke ontkenning van de evangelische opdracht zoals die in het licht van de huidige menselijke ontwikkeling en tijdgeest gestalte dient te krijgen.

Like

1e. Er wordt hier helemaal niemand beschuldigd of gemarginaliseerd. Waar vindt u dat terug? Wij herhalen gewoon de voorschriften van de H. Kerk, die voor IEDEREEN gelden, homo’s of hetero’s. Zij hebben allen hun steentje bij te dragen in dienst van God’s Rijk. Dat is voor niemand een “gemakkelijke” weg, maar de enige die leidt tot onze vervolmaking als kinderen Gods. Daar is niets “wettisch” aan. Integendeel: deze weg bevrijdt ons van onze ongeordende zwakheden en begeerten. Het staat iedereen vrij die te volgen, maar het is wel de weg die verwacht wordt van wie beweert tot Christus’ Kerk te behoren. “Wie mij wil volgen, neme zijn kruis op” zei Christus: m.a.w. onze levenslast in verantwoorde bezorgdheid voor het leven van onze tijdgenoten en nakomelingen, zoals door de Bijbelse profeten en Gods Zoon werd voorgehouden. GEEN gemakkelijke weg, voor NIEMAND, maar wel de enige juiste, die ons innerlijk bevrijdt van ons egoïsme en ons leidt naar het volmaakte geluk.
2e Er zijn absoluut niet zoveel bisschoppen die “wereldwijd” akkoord gaan met het discours van Mgr. Bonny. Dat is iets wat er bij ons wordt ingelepeld, maar dat niet met de werkelijkheid overeenstemt. Het eindverslag van de Gezinssynode maakt dat duidelijk. Maar niemand schijnt zich de moeite te getroosten om dit te lezen, in het bijzonder de passages die over dit onderwerp gaan. Dat is het grondprobleem in de commentaren van Erik Merckx: hij verkondigt van alles zonder het na te checken.

Geliked door 1 persoon

Beste Chris Vermazen,
Het is niet omdat bisschop Bonny goed menend is dat hij het altijd juist voorheeft. Wat bescheidenheid van zijnentwege tegenover wat de paus en een hoge Vaticaanse commissie schrijven zou hem sieren.

Het is nogal duidelijk dat Bonny de Schrift negeert (zie de brief van Ivo VH), en zich ook niets aantrekt van de diepere redenen voor het standpunt van de geloofscommissie. Dit is zeker niet het gedrag van een goede gelovige, weze het een bisschop.

De Kerk mag wel degelijk homoseksuelen zegenen als ze zich gedragen volgens Gods plan met de mensen. Maar homoseksuele betrekkingen passen nu eenmaal niet in dat plan, en God zegent zulke dingen niet. Als je iets of wat op de hoogte bent van de praktijk van homoseksuele handelingen, begrijp je snel dat de Kerk deze zaken niet kan zegenen.
De Nederlandse priester Antoine Bodar (bekend van tv uitzendingen omtrent het geloof) is zelf homoseksueel en heeft indertijd “genoten” van de mannenliefde. Maar nu verkondigt hij duidelijk dat homoseksuele relaties ongeordend zijn, niet volgens Gods plan en bedoelingen. Dan moet je ze zeker niet zegenen.

Een aantal mensen in Vlaanderen laat zich duidelijk inpakken door de tijdsgeest.
Met vriendelijke groet, GK

Like

Nogmaals, het gaat erom dat een besluit van een synode door een conservatieve kardinaal, met naar ik hoop een onberispelijk gedrag, genegeerd wordt in een herderlijk schrijven dat ongetwijfeld door de paus ondertekend is, maar dit laatste ook ongetwijfeld onder druk of door onwetendheid van welk document nu weer onder zijn neus geschoven wordt.
In niet-klerikale termen: de zoveelste staatsgreep van een groepje kardinalen, zoals er al zoveel gebeurd zijn. Of denkt iedereen hier nog dat bij een conclaaf de Heilige Geest een grotere invloed heeft dan het ego van elke kardinaal of kliek kardinalen. En het is ook niet voor niets dat bisschop Léonard zelfs niet door de conservatieve Benedictus XVI tot kardinaal gecreëerd is: de paus wist gelukkig genoeg wel beter.

Like

De Congregatie voor de Geloofsleer werd in 2019 nog versterkt door Paus Franciscus, die er de Pauselijke Commissie Ecclesia Dei aan toevoegde. De huidige voorzitter, waar u op schimpt, werd in 2017 door dezelfde door u verheerlijkte paus benoemd en in 2018 tot kardinaal gecreëerd.
Het “Responsum” van deze Congregatie, waarover nu gans deze heisa gaat, werd op 22 februari van dit jaar door Paus Franciscus ondertekend. Er staat eigenlijk niets uitzonderlijks in, vermits het enkel de bevestiging is van wat de Kerk steeds heeft voorgehouden. (Cf. Catechismus van de Katholieke Kerk). Het is ook helemaal niet in tegenspraak met de Gezinssynode van 2015. In het eindverslag hiervan staat duidelijk:
“Er is geen enkele gelijkstelling of analogie mogelijk tussen een verbintenis van homoseksuelen en het huwelijk” (eindverslag nr. 76, 221 voor, 37 tegen).
Als de Paus werkelijk zulk belangrijk document uit onwetendheid of “onder druk” zou hebben ondertekend, dan is het hoog tijd dat hij, in navolging van zijn voorganger, om ouderdomsredenen aftreedt. Maar zulk beeld klopt helemaal niet met zijn recente moedige optreden tijdens zijn Irak reis en ook niet met de lof die hem in andere omstandigheden vanuit progressieve hoek wordt toegezwaaid.
Het is een grove leugen als u beweert dat Christus homoseksuele betrekkingen zou hebben toegelaten. De Kerk die door Hem werd gesticht om zijn leer te verkondigen heeft evenals Hij homoseksuele betrekkingen (NIET te verwarren met homoseksuele personen!) altijd als ongeoorloofd of zondig beschouwd.
“Ik ben niet komen opheffen, maar volmaken. Voorwaar, Ik zeg u: Eer hemel en aarde vergaan, zal er geen jota of stip van de Wet vergaan, totdat alles is volbracht. Wie dus een van die kleinste geboden opheft en dit aan de mensen leert, zal de minste worden genoemd in het rijk der hemelen; maar wie ze onderhoudt en ze leert, hij zal groot worden genoemd in het rijk der hemelen.” (Mt. 5:18-19)

Geliked door 1 persoon

Beste Erik Merckx,
Helaas kom je nergens ter zake. Je schrijft vooral in termen van staatsgrepen, klieken, machtswellustelingen van het Vaticaan, enzovoort. Daar draait het allemaal niet om. Ik raad je aan de mooie en ware godsdienst die het katholicisme is, grondiger te bestuderen. Het loont meer dan de moeite.
Met vriendelijke groet, GK

Like

Jammer dat Mgr Bonny een struikelblok legt en mensen aanzet tot twijfelen. Er wordt verwarring gezaaid bij gelovigen, zoekenden en ongelovigen. Vanzelfsprekend moeten we onze medemens , al dan niet met een andere geaardheid, liefhebben , op een manier dat God behaagd. Laten we bidden dat Gods Woord op een correcte manier geinterpreteerd en doorgegeven wordt, waarheidsgetrouw.

Geliked door 1 persoon

Dank u voor deze open brief. Iemand moest toch eens antwoorden op de laffe manier waarop hij zijn zogenaamde schaamte over de christelijke leer verkondigde. Daarin werd hij natuurlijk volmondig gesteund door de door de staat gesubsidieerde media. Deze avond (vrijdag 19/3) was ik er getuige van hoe ze op VRT de christelijke leer belachelijk maakten door gebruik te maken van kinderen en hun spelletjes. Er werd nogal gelachen met de tien geboden en de “zonde”. Walgelijk! Ik hoop dat Bonny nu vlug zal opstappen. Dat zou dan helemaal logisch zijn, want hij hoort er niet meer bij.

Doe zo verder Ivo

Like

Iedereen die ooit eens een boek over anatomie heeft opengeslagen, moet toch inzien hoe absurd en uitzichtloos homoseksualiteit is. Ik vind het een grote verdienste van de Kerk dat zij daar blijft op wijzen, ondanks alle scheldpartijen die haar daarvoor te beurt vallen.

Like

bij de autoschouwing wordt een gescheurde voorruit geweigerd, want het verkeer wordt on- veilig. Als die ruit in duizend stukjes geslagen is, dan verliest men de weg uit het oog. Weg met de scherven, weg met de barsten! Lang leve de klare doorkijk. Zo kunnen we vooruit!
Dirk

Like

Het gaat hier om praktiserende homoseksuelen die een zegening door de katholieke Kerk over hun relatie willen, en die in bisschop Bonny een gewillig voorspreker vinden. Hoe komt het dat mensen, die de tien geboden van God aan hun laars lappen, en dus ook niet gehoorzamen aan de Kerk die die tien geboden voorhoudt, ineens geïnteresseerd zijn in een kerkelijke zegening, wat in feite slechts een eerste opstapje is naar een kerkelijk huwelijk voor homo’s en lesbiennes ? Voor de rest trouwt er bijna geen enkel normaal koppel (man+vrouw) nog voor de Kerk, want men gaat zomaar samenwonen en de Kerk, en dus ook God die haar heeft gesticht, zijn allang overboord gegooid. Dat geldt ook zo voor de homo’s en lesbiennes. Maar nu is er vanuit die hoek ineens ‘interesse’ voor een ‘kerkelijke zegening’ ! Vreemd toch …

Geliked door 1 persoon

Zeer juist opgemerkt van Lien Lapaix. Wanneer vertonen de media interesse voor het huwelijk ? 1) Als het gaat over het “huwelijk” tussen homoseksuelen en de promotie ervan. 2) Binnen het kader van “Blind getrouwd”, ter verstrooiing van de mensen.

Nog een opmerking inzake de uitspraken van Mgr. Bonny. Als “zonde” zo een moeilijk begrip is dat zelfs theologisch moeilijk te begrijpen zou zijn, hoe kan men zich dan voorstellen dat gewone mensen kunnen biechten, en hun zonden aan Christus – in de persoon van de biechtvader – in deemoed moeten toegeven.

Like

“Het ergste dat een priester mensen kan aandoen is niet iets uit hun leven zondig te noemen, het ergste is hen in hun zonden (achter) te laten”. (Piet Penning de Vries S.J. )

Like

…Want er komt een tijd dat de mensen de juiste leer niet meer zullen verdragen. Zij zullen rond zich een leraars verzamelen naar eigen smaak, die zeggen wat ze graag horen. En zij zullen hun oren sluiten voor de waarheid en luisteren naar allerlei fabeltjes…
2 Timoteüs 4, 1-8

Like

Ik vind het heel spijtig dat Bonnie zo’n reactie heeft gegeven. In de bijbel staat er dat de mens geschapen is en dat men als man en vrouw één worden. Zie hoe het katholiek geloof in de grond wordt geboord! Wij zullen nog veel lijden als het zo verder gaat, veel bidden dat de duivel de kerk verlaat zoals men duivel uitdrijvingen doet!

Like

U zegt in Uw open brief aan Mgr.: “U bezondigt zich aan een eenzijdige houding tegenover homoseksualiteit”. Sorry, maar dan heeft U Mgr. niet goed begrepen.
Bovendien kan ik niet akkoord gaan met vele stellingen die hier door U ingenomen worden. U doet alsof homoseksualiteit in de media gepromoot wordt als standaard of als een modeverschijnsel of enkel als vermaak voor de tv-kijker, maar dit komt enkel doordat de homoseksuelen nog steeds uitgestoten en gediscrimineerd worden. De media wil meehelpen om de haat hiertegen te counteren. Hoe harder U tegen de muur slaat, hoe harder de muur terug slaat. Uiteraard vind ik het ook jammer dat de media dit behoeft. Als U er zelf aanstoot aan neemt, dan zegt dat eigenlijk heel wat over U.
Vergeet ook niet dat een Bijbel GEEN handleiding is die letterlijk te nemen is. Hij is geschreven binnen een bepaalde tijdsgeest, die vooral ook paternalistisch was (om maar iets te zeggen).
Homoseksualiteit zondig noemen vind ik pas een zonde. Alsof alle homoseksuelen hun geaardheid te kiezen hebben. Ik weet niet waarom ik überhaupt reageer op uw open brief, want ik besef dat ik U wellicht onmogelijk op andere gedachten zal kunnen brengen. Ik noem u niet de Barmhartige Samaritaan (de zo gezegde ‘zondige’ die helpt), zelfs niet de hogepriester (de zo gezegde ‘vrome’ die weigert te helpen), maar U bent wel integendeel zelf degene die de man/de vrouw kwetst en tot slachtoffer maakt.
Een Zalige Goede Week aan U allen.

Geliked door 1 persoon

U gaat niet akkoord met mijn stellingen, zonder enige inhoudelijke argumentatie. Daarenboven leest u vooronderstellingen die niet in mijn brief staan. Deze is enkel bedoeld als verdediging van de continue leer van onze Kerk. Er wordt niet in gepreciseerd wat er in de media staat, enkel geconstateerd dat zij over het algemeen de progressieve opvattingen van Mgr. Bonny bewieroken en dat het misplaatst is om kerkelijke controversen via pers, radio of tv uit te vechten. Onze media zijn allesbehalve kerkelijk en De Standaard (waarin Mgr. Bonny in eerste instantie zijn gal spuwde), kan zelfs stilaan beschouwd worden als antikerkelijk en in strijd met ongeveer de ganse kerkelijke moraalleer inzake abortus, euthanasie, IVF, pornografie, enz. Nadat “Vlaanderen voor Christus” in de papiermand verzeilde, volgde de rest. De eindredacteur liet zich nu “ontdopen”, een opgestoken middelvinger naar een religie waarmee hij al lang niets meer gemeen heeft (of misschien nooit heeft gehad?).
Niemand beweert dat de Bijbel een “handleiding” zou zijn. Maar wel dat hij ons de fundamentele waarheden aanreikt, qua geloof en moraal. De meer dan drieduizend jaar oude judeo-christelijke traditie leert ons dat niet heteroseksuele geslachtsdaden zondig zijn. Christus leerde ons dat hij de Mozaïsche wet zeker niet kwam tegenspreken, maar verdiepen en vervolmaken. Dat is voor niemand een gemakkelijke weg en Christus heeft deze ook nooit als dusdanig voorgesteld. In tegendeel, hij vraagt ons allen, homo’s, hetero’s en mensen met nog andere gevoelens, om ons “kruis te dragen”, door ons te schikken naar wat God ons via de profeten (en niet via wetenschappelijke of theologische theorieën) leerde. Seksuele betrekkingen zijn daarin enkel toegelaten binnen het huwelijk en openstaand voor procreatie. Dit behoort bij onze opdracht in het kader van Gods schepping, geldig voor homo’s, hetero’s en mensen met nog andere voorkeuren, die door de meeste van hen niet doelbewust werden gekozen.
Dat is dus een zuiver christelijk gelovig standpunt. Als sommigen, zoals u beweert, zich hierdoor “gekwetst” voelen, of in een “slachtofferrol” geduwd, dan hebben zij er duidelijk niets van begrepen. Geestelijken die de Bijbelse leer vervangen door theologische spitsvondigheden en pseudowetenschappelijke praatjes, zorgen er enkel voor dat zij het misschien nooit zullen begrijpen.
Laat ons samen met Christus ons kruis dragen, op weg naar onze verrijzenis. Eveneens een zalige Pasen aan u en de uwen.

Like

Beste Tony Oyen,
U schrijft : “Homoseksualiteit zondig noemen vind ik pas een zonde”. Sorry hoor, maar je ziet het helemaal verkeerd. Homoseksueel gedrag is tegen Gods ordening van de wereld en tegen Gods wil. De seksualiteit wordt daar helemaal verkeerd gebruikt, want die is ons gegeven voor de voortplanting. Ben je wat op de hoogte van homoseksuele praktijken ? Dan is het duidelijk : dat soort zaken moet de Kerk niet zegenen.

In Rome hebben ze echt geen zonde gedaan door dit te zeggen. Wel is men hier zo ver afgedwaald van Gods bedoelingen dat men gechoqueerd is als men in Rome zegt hoe de zaken ineen zitten.

Vriendelijke groet, GK

Geliked door 1 persoon

Tony, gefeliciteerd met je mooie brief. In de meeste reacties vind ik een houtaine houding; onuitgesproken wordt hun “zijn” veroordeeld en minderwaardig geacht. Laat aub een homofiel iemand trots zijn op zijn “zijn”, zodat hij (zij) maximaal positief iets kan betekenen voor anderen, vanuit een goed zelfgevoel. God houdt echt van hen.
De starre en oordelende houding van velen stoort me behoorlijk. Met zulke starre houding kan je niet meer open staan voor anderen en “echt” naar hun belevingswereld luisteren.
“Ja, ja ja, homoseksualiteit zondig vinden vind ook ik pas een grove zonde.” Homoseksualiteit willen genezen getuigt van een enorme respectloosheid, arrogantie en veroordeling!!!

Like

Spijtig genoeg wordt hier weer met woorden gegoocheld om de andersdenkende partij in een slecht (“hautain”) daglicht te plaatsen. Als men iemands neigingen of voorkeuren vereenzelvigt met diens “zijn” dan kan men daaruit natuurlijk verreikende conclusies trekken. Het “zijn” van een mens mag nooit verward worden met zijn seksuele of andere neigingen. Christelijk gesproken is dat helemaal verkeerd. Seksualiteit is tijdens de natuurlijke levensevolutie ontstaan met als enige doel het biologisch leven in optimale omstandigheden door te geven. Het gaat gepaard met neigingen en lustgevoelens, maar die bepalen niet ons menselijk zijn; zoals ook onze eetvoorkeuren ons “zijn” niet bepalen. Sterker nog: de christelijke hoop is in de eerste plaats gericht op het hiernamaals en daarin zal, volgens de woorden van Christus, seksualiteit geen enkele rol meer spelen (de voortplanting is daarin niet meer aan de orde).
Het is ook met het haar gegrepen te stellen dat homoseksuelen die geen lichamelijke relaties onderhouden of die niet “trots” zijn op hun voorkeur, minder kunnen betekenen voor anderen. Wat moeten we dan denken van priesters die zich aan hun celibaat houden, of van jongvolwassenen die zich onthouden tot na hun huwelijk, enz. We staan hier eigenlijk voor een heel materialistische en in sommige gevallen zelfs ronduit hedonistische manier van denken. Het zondig karakter van homoseksuele daden spruit niet voort uit een gebrek aan openheid tegenover de belevingswereld van anderen. Het is zowel gebaseerd op de Bijbel als op het christelijk inzicht in de ware (“objectieve”) natuur van de mens en de rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van onze daden. Die moeten we leren conform te maken aan Gods wil. Reeds onze eerste stamouders dachten dat ze het beter wisten dan God en daarvan ondervinden we nog alle dagen de gevolgen. We moeten vooral de Bijbel goed leren begrijpen en beseffen dat we daarin de juiste weg (NIET de gemakkelijkste!) vinden naar ons persoonlijk innerlijk geluk en dat van anderen.

Like

Beste Herman S.
Ik merk niets van de volgens u “hautaine” reacties op dit voortreffelijke forum. Helaas blijft je tekstje aan de oppervlakte.

Laat het duidelijk zijn : God houdt van iedere mens, ook van homoseksuelen, en ieder van ons hoort dus ook van elke mens te houden. Maar je moet duidelijk een onderscheid maken tussen het “zijn” van een mens en wat die mens doet. Niet alles wat een mens doet komt overeen met wat God van hem of haar verlangt. Homoseksuele handelingen passen niet in Gods plan, en vallen buiten de seksualiteit zoals God die bedoeld heeft, namelijk de seksualiteit tussen een man en een vrouw in een stabiel huwelijk. Daarom moet de Kerk geen homorelaties zegenen. De commissie in Rome heeft terecht gezegd dat de Kerk wel degelijk homoseksuelen mag zegenen, als ze zich inzetten voor zaken die passen binnen Gods plannen. Maar homoseks (ken je die een beetje ?) past duidelijk niet binnen Gods plan. Lees er de Schrift maar op na. Zeker op acht plaatsen worden homoseksuele relaties flink veroordeeld, zowel in het Oude Testament als het Nieuwe Testament. Dat kun je niet wegpraten.

Moeten we nu ook gaan luisteren naar de “belevingswereld” van pedofielen, ontrouwe echtgenoten enzovoort, en alles zegenen wat in die wereld gebeurt ? Laat je niet in slaap wiegen door de westerse media.
Met vriendelijke groet, GK

Like

Geachte Heer Van Hemelryk, Beste Ivo,
vanmorgen las ik een mail van u, die maakte dat ik onmiddellijk eens ging kijken op Forum Catholicum, waar ik dan ook uw brief aan onze bisschop las. Vervolgens heb ik dan toch de moeite genomen om de reacties daarop te lezen. In de hoop dat het geen vijgen na Pasen zijn (maar we zijn nog maar Palmzondag), schrijf ik een korte reactie!
Ik moet toegeven dat ik het grotendeels eens ben met Erik Merckx en Chris Vermazen!
Toen ik een 10-tal dagen geleden de uitspraak van de CDF (van dewelke ik toch al drie keer een ‘nihil obstat’ heb gekregen om te mogen doceren aan diverse kerkelijk instellingen) over homoseksualiteit las, dacht ik: “Oei, dat is een stap achteruit t.o.v. uitspraken van Paus Franciscus en van de gezinssynode van 2014-15!” Nu is die verklaring van de CDF wel door Franciscus ondertekend (!), maar ik heb sinds lang de grootste vragen over wat er toch allemaal in het Vaticaan (of rond de H. Stoel) gebeurt! Ik kan bv. niet ontkennen dat ik destijds met grote instemming het artikel van Alicja Gescinska over de zgz. hervorming van paus Franciscus, ‘Meer gebakken lucht dan frisse wind’, in: DS, 20-11-2014 (https://www.standaard.be/cnt/dmf20141119_01385071), gelezen heb. Maar t.t.v. de gezinssynode in 2014-15 dacht ik: blijkbaar is hij nu toch van plan om werk te maken van een noodzakelijke hervorming van de seksuele moraal van de Kerk en dan vooral van enige correctie t.o.v. de encycliek Humanae vitae.
Bij mijn afscheidsviering in 2015 heb ik mij, na er lang over gezwegen te hebben o.a. omwille van een conflict met de toenmalige bisschop van Antwerpen, de latere kardinaal Danneels (zie een verwijzing naar “een gesprek met een andere bisschop dat heel wat minder aangenaam was dan dat met mgr. Daem” in: http://users.telenet.be/denise.dinjart/Theologie/speech.htm), over HV duidelijk uitgesproken in een interview met Tertio, nr. 817, 7-10-2015, p. 14-15: de argumentatie in Humanae vitae vanuit de natuurwet rammelt aan alle kanten; vgl. wat mijn collega aan de KULeuven en in de redactie van Augustiniana, Gerd Van Riel, decaan van het HIW (‘faculteit’, waaraan ik in 1970-72 zelf ook gestudeerd heb), daarover n.a.v. het opiniestuk van Johan Bonny (!) onlangs in DS schreef (https://www.standaard.be/cnt/dmf20210321_98222427). Maar ik denk dat HV niet zozeer gaat over geboortebeperking, maar wel over de verdediging van de grote gezinnen, die er toen o.a. door toedoen van de Kerk (bv. via de KAJ van de latere kard. Cardijn, waarvan mijn beide ouders en zowat al mijn tantes en nonkels lid geweest zijn!) gekomen waren. De grote en moedige paus Paulus VI kon toen niet anders dan zich in de (vrij recente!) traditie plaatsen van kerkelijk uitspraken over de toelaatbaarheid van periodieke onthouding als middel tot geboorteregeling. Maar volgens de niet zo foute grappen van die tijd was dat ‘Vaticaanse roulette’: zelfs met P.O. hadden de echtgenoten uit die tijd nog altijd een gezin van 7-8 kinderen! Zij toonden een grote openheid op het leven! En het moet mij van het hart: die is toch wel afwezig bij die ‘conservatieve’, of liever vals-traditionalistische katholieken van tegenwoordig die zgz. HV volgen, maar door zeer efficiënte NFP-methodes hun kinderaantal tot 2 weten te beperken. Dit belet niet dat ik van oordeel ben – tegen de medisch-farmaceutische maffia in, die reeds in de jaren 1980 probeerde te verhinderen dat medici die bedenkingen hadden aangaande de pil, op congressen e.d. aan het woord kwamen – dat NFP thans de beste methode van geboorteregeling is. En anderzijds belet dit laatste dan weer niet dat ik de grootste bewondering heb voor mijn voorganger als voorzitter van het DF-Turnhout, dr. Nand Peeters (die de uitvinder van de pil zou zijn) die probeerde te verhelpen aan de problematische situatie van vrouwen die niet alleen aan een tiental kinderen het leven schonken, maar tussendoor ook nog enkele miskramen moesten doormaken.
In datzelfde interview heb ik mij ook uitgelaten over de houding van de Kerk t.o.v. homoseksualiteit, waarover ik al enige tijd aan het nadenken was; zie bv. http://www.leerhuislelie.be/3.%20Sociale%20Leer/Debat%20over%20Kerk%20en%20homoseksualiteit.htm. Ik heb in dat interview gezegd dat de Kerk een zegen zou kunnen geven aan de woonst waarin twee mensen samenwonen (als waardering voor het zorg dragen voor elkaar). T.t.v. de discussie over het burgerlijk homohuwelijk had ik het standpunt verdedigd dat de wetgever zoals in Frankrijk een PACS zou moeten in leven roepen, waardoor twee mensen die hoe dan ook samenleven – ik dacht toen ook aan mijn twee ongehuwde tantes die al heel hun leven samenleefden, maar grote problemen hadden bij de verkoop van hun huis omdat ze inzake sociale zekerheid (pensioen!) in een totaal verschillende situatie zaten -, hun relatie in politiek en maatschappelijk opzicht erkend konden zien. Maar ik wou toen ook tegemoet komen o.a. aan katholieken die er de nadruk op legden dat het geslachtelijk onderscheid biologisch gefundeerd was en dat dus een homorelatie niet kon gelijkgesteld worden met een huwelijk; zie bv. op http://www.leerhuislelie.be/: ‘Maart 2010 – Een polemiek over het geslachtelijk onderscheid’.
Doch evenzeer was ik ervan overtuigd dat de veroordeling van ‘sodomie’ in de kerkelijke (!) traditie (ook nog in de KKK, nrs. 2357-2359, die in deze discussie reeds ter sprake is gekomen) op zeer bedenkelijke gronden gebeurd is. Ik heb bv. in een gesprek met ds. Egbert Rooze (zaliger ondertussen) lang geleden van hem geleerd dat de zonde van de mannen (!) van Sodoma niet sodomie was, maar wel de grove schending van de plicht van de gastvrijheid en dat wordt bevestigd door de recentste uitgave van de Willibrordbijbel die ik hier bij de hand heb (van 1995; zie aantekening bij Gen. 19,8). En wat Paulus zegt over knapenschenders, mag men vast en zeker niet toepassen op homo’s! Enkele weken na dat interview met mij in Tertio verscheen het verslag over de gezinssynode:  https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/10/24/0816/01825.html
Hierin las ik over het gewetensoordeel van ouders inzake kinderaantal: “Il ricorso ai metodi fondati sui «ritmi naturali di fecondità» (HV, 11) andrà incoraggiato” (Rel. Fin. 2015, nr. 63). Hier wordt wel verwezen naar Humanae vitae, maar wordt toch iets anders gezegd dan in deze encycliek: P.O. of NFP wordt in HV niet aangemoedigd, maar kort en goed opgelegd en verplicht! Voor mij was het toen duidelijk: hier is duidelijk sprake van een ontwikkeling in de kerkelijke leer!  Wat betreft homoseksualiteit verzet de synode zich tegen onterechte discriminatie van holebi’s, maar ook tegen een gelijkstelling van een homorelatie met een huwelijk (Rel. Fin. 2015, nr. 76). Maar vooral opvallend is dat er geen veroordeling uitgesproken wordt over een dergelijke relatie als zijnde bv. een wraakroepende zonde, zoals in de Mechelse catechismus van mijn jeugd en ook nog – in enigszins bedekte termen – in de KKK, nr. 1867. Ook hier is dus een duidelijke evolutie waar te nemen.
Mijn besluit: ik kan heel goed aannemen dat onze bisschop, die namens het Belgische episcopaat heeft deelgenomen aan de gezinssynode in 2014-15, zich boos maakt over die recente verklaring van de Congregatie voor de Geloofsleer!
Met vriendelijke groet, Marcel Gielis

Like

Geachte Heer Marcel Gielis.
Ik ken u niet persoonlijk, maar we hebben toch wel enkele punten gemeen. We zijn ongeveer van dezelfde generatie (ik ben een 7-tal jaren ouder), we komen uit een traditioneel katholiek gezin en we studeerden in Leuven. We hebben dus redelijk wat gemeen, maar blijkbaar is onze ideeënwereld aanzienlijk verschillend. U bent theologisch geschoold en hebt geleerd geloofszaken vanuit een theoretische bril te bekijken. Ik ben archeoloog en bekijk het geloof vanuit de realiteit zoals die sinds het ontstaan van de mens was en zich ontwikkeld heeft. Daarenboven bent u beïnvloed door theologen als de protestant Heinz Zahrnt en de modernistische hertrouwde ex-Jezuiet Huub Oosterhuis. Zelf heb ik geen theologische scholing, maar voel me wel sterk aangetrokken door het denken van een andere grote theoloog, Jozef Ratzinger, die mee aan de wieg stond van het 2e Vaticaans Concilie en de voorganger werd van onze huidige paus. Deze korte aanwijzingen tonen aan hoever gelovigen – zogenaamd deel uitmakend van eenzelfde Kerk – mentaal van elkaar verwijderd kunnen zijn. Deze tweespalt is m.i. op langere termijn onhoudbaar, want zij leidt tot diametraal tegenover elkaar staande conclusies.
Vanuit uw modernistisch getinte verwachtingen bekijkt en interpreteert u het kerkelijk leven en leeft u in de verwachting dat de huidige paus de “noodzakelijke hervormingen” in de kerkelijke moraalleer zou aanbrengen. Al wat er in “Rome” gebeurt, wordt door de progressieve kerkgemeenschap Vlaanderen vanuit dit perspectief beoordeeld, o.a. de gezinssynode. De feitelijke ideeënwereld van de paus is echter niet dezelfde als de uwe of als hetgeen in Leuven of Tilburg wordt verkondigd. Ik kan mij natuurlijk vergissen, maar m.i. is hij eerder wat u “conservatief” noemt. Hij laat zich wel inspireren door een groot gevoel van barmhartigheid, hetgeen hem siert, maar sterk beïnvloedbaar maakt voor “vernieuwende ideeën”, die bij nader toezien meer materialistisch dan katholiek zijn. Daarbij wordt één belangrijk aspect vergeten: de paus is “per definitie” conservatief. Het is theologisch niet denkbaar dat de ene paus tegenspreekt wat de andere verkondigde op belangrijk geloofsgebied, en zeker niet wat de Kerk sinds haar ontstaan altijd als waarheid heeft onderwezen. Als dit zeer onwaarschijnlijke toch zou gebeuren, dan betekent dit het formele einde van de huidige katholieke Kerk, ten onder gaand in een nieuw schisma. In dit futuristisch doemscenario geloof ik niet, maar in geval het zich toch zou voordoen, dan kies ik de zijde van Christus, die ons heeft gewaarschuwd voor valse profeten en ons aanmaande niets te veranderen aan de wet van Mozes. Ik geloof dus in een “geopenbaarde” waarheid en heb lak aan “theologische” vernieuwingen, aanpassingen, interpretaties en andere bedenksels.
Wat de pil betreft: m.i. was Paulus VI een echt profetische paus, die op tijd inzag hoe artificiële vruchtbaarheidscontrole het wezen zelf van het huwelijk ondergraaft. Ook vanuit biologisch en zelfs medisch perspectief kan men ernstige bedenkingen aanvoeren tegen het inschakelen van artificiële middelen in het menselijk voortplantingsproces. Dit laatste introduceert automatisch een nieuwe antropologische kijk die de mens tot een manipuleerbaar object maakt (cf. de talloze mensjes die in reageerbuisjes hun lot afwachten, of als microscopische proefkonijntjes worden bestudeerd). Dat is helemaal in tegenspraak met de katholieke visie op de menselijke waardigheid, maar wordt uiteraard door een modernistische boze bisschop goedgepraat. U citeert Nand Peeters, die een doorslaggevende bijdrage leverde aan de ontwikkeling van de pil. Maar zover ik weet, bleef deze brave man trouw aan de kerkelijke moraalleer en had hij aan het einde van zijn leven spijt over de ravage die de pil aanrichtte op het gebied van huwelijkstrouw en seksualiteit.
Voor mij is een zegen in de eerste plaats een symbolisch gebaar, die eerder formeel van aard is. Kerkelijke prelaten kunnen zowel voorwerpen als dieren of mensen inzegenen (zelf heb ik daar niet zoveel behoefte aan). Als men daar echter ook de theologische betekenis van een “goedkeuring door God” aan geeft, dan moet dit minstens op een concrete goddelijke boodschap zijn gebaseerd. Ik heb er geen idee van welke die zou kunnen zijn in het geval van homorelaties, behalve theologische bespiegelingen over de “Liefde”, waarmee men tot de meest uiteenlopende en opzienbarende conclusies kan komen. De wettelijke beschermwaardigheid van homokoppels, waar u het over heeft, behoort tot het politiek domein en is iets waar in een grotendeels seculiere maatschappij de overheid over beslist.
Waarop u zich baseert voor de bewering dat de mannen van Sodoma geen sodomie bedreven, weet ik niet en evenmin wat er in uw aangepaste Bijbel staat. Uit wat ik lees in mijn Bijbelboeken waren hun bedoelingen wel heel duidelijk. Misschien hebben we hier dus te maken met een nieuwe vorm van homo puritanisme? Ook de knapenschenders waarover Paulus het heeft zouden in onze homovriendelijke tijden niet meer als “homofiel” mogen worden bestempeld (tenminste zolang zij onder onze wettelijk vastgelegde ouderdomsgrens zijn gebleven…). Ik moet toegeven dat ik te oud geworden ben voor deze nieuwe vormen van logica.
Ook het verslag over de gezinssynode leest u met vernieuwende brilglazen. Zelf lees ik enkel een bevestiging van H.V., met het enige verschil dat de bisschoppen beseffen dat de pilmentaliteit intussen al zover is ingeburgerd dat men NFP niet zomaar kan opleggen. Dat is ook zo in vele andere domeinen van de kerkelijke moraalleer. Er zal ongetwijfeld altijd een onderscheid blijven bestaan tussen wat de Kerk voorhoudt en wat er in de praktijk gebeurt, maar dat impliceert niet dat het eerste zich moet aanpassen, maar wel het tweede. Dat termen als “wraakroepende zonde” niet meer aan de orde zijn in onze Kerk, vind ik wel positief. God is immers niet uit op “wraak”, maar op “bekering” (zie het verhaal van de overspelige vrouw). Met het goede nieuws van deze kleine overeenstemming beëindig ik mijn repliek.
Een zalig feest van de verrijzenis!

Like

Beste Marcel Gielis,
Je sleurt er zowat van alles bij in je tekst, maar het belangrijke zie je niet : God heeft de seksualiteit gegeven in het kader van de voortplanting, als geschenk aan de man en de vrouw, verenigd in de stabiele relatie van een huwelijk. Alleen daar past de praktijk van de seksualiteit. Homoseks moet de kerk niet zegenen, zoveel is duidelijk.
Paus Franciscus heeft nooit bezwaar gemaakt tegen de bladzijden in de Katholieke Catechismus die over homoseksualiteit gaan. Ze staan goed op hun poten.Lees ze maar eens na.
Vriendelijke groet, GK

Like

Geachte Heer Van Hemelryk,
U schrijf dat de Bijbel “ons de fundamentele waarheden aanreikt, qua geloof en moraal.”
en:
“De meer dan drieduizend jaar oude judeo-christelijke traditie leert ons dat niet heteroseksuele geslachtsdaden zondig zijn.”

U spreekt over deze traditie alsof het geloof en de moraal daar vastgelegd en onveranderlijk is. Fundamentele waarheden vind ik daar een gevaarlijke bewering en zeer radicaal. U aanvaardt hierbij naast het christelijke ook het joodse (a ja, want Jezus de Christus was een jood, hoewel Hij ook geen klassieke jood was in zijn soort, want hij werd door de joden van Judea bestempeld als de man van Galilea, de plaats waarvan geen goeds kon komen). Joods is daar dan ook niet eenduidig te noemen.

U schrijft ook:
“Christus leerde ons dat hij de Mozaïsche wet zeker niet kwam tegenspreken, maar verdiepen en vervolmaken.”
Daar snijdt U een gevoelig onderwerp aan. Jezus werd net aan het kruis genageld, omdat Hij tegen bepaalde tradities in ging en de wet wel voor een stuk tegensprak (en niet alleen omdat Hij de Zoon van God werd genoemd – velen verstaan dat Hij dat zelf beweerd heeft.) Zijn zaadje kon veel beter kiemen bij bevolkingsgroepen (b.v. Samaritanen) die niet het joodse geloof deelden. Bij de meer fundamentalistische joden (uit Judea) had Hij het veel moeilijker met zijn tegenstrijdige boodschappen van “voorwaar Ik zeg U… ” en dus vooral wel iets kwam tegenspreken. U legt Jezus de Christus woorden in de mond alsof Hij zelf deze 3000 jaar oude ‘traditie’ heeft uitgevonden. Vergeet U ook niet dat hij de H. Geest heeft gegeven die dagdagelijks nog werkt in ieder van ons. Met andere woorden kunnen waarden evolueren (noemt U het gerust “verdiepen en vervolmaken”), of U het wilt of niet.

Vervolgens schrijft U:
“Dat is voor niemand een gemakkelijke weg en Christus heeft deze ook nooit als dusdanig voorgesteld. In tegendeel, hij vraagt ons allen, homo’s, hetero’s en mensen met nog andere gevoelens, om ons “kruis te dragen”, door ons te schikken naar wat God ons via de profeten (en niet via wetenschappelijke of theologische theorieën) leerde.”
Dit bevestigt nog maar eens dat U niet afwijkt van het feit dat alle niet-heteroseksuele handelingen (zowel van homo’s als van hetero’s) zondig (zouden) zijn. Ik denk dat U bedoelt dat alle mensen (homo’s en hetero’s etc) altijd een keuze hebben tussen heteroseksuele als homoseksuele handelingen, waarbij U het zonde noemt wanneer ze voor het ene kiezen, omdat dàt niet strookt met de door U genoemde fundamentele waarden of anders gezegd zelfs een ‘onnatuurlijke’ handeling zou kunnen zijn dat niet kan leiden tot voortplanting (dat zei U niet in uw reactie, maar uw verwijzing naar bepaalde bronnen zeggen dit wel). Dan vind ik dat een groot probleem. U vergeet dat voor heel wat homoseksuelen de heteroseksuele handeling onnatuurlijk is (dit is niet letterlijk te noemen, want de handeling lijkt misschien dezelfde als de heteroseksuele, maar niet het geslacht van de persoon waarmee, waar u op doelt. Ik zwijg dan nog over zij -ook met alle zware psychologische problemen van dien- die kiezen voor een transgenderschap. Het gaat hier om de identiteit van de persoon (misschien ook gendergevoel…?). Ik ben geen wetenschapper, maar werd meermaals met mensen geconfronteerd die hiermee een ware strijd voeren…en nog meer doordat andere mensen die hen op afstand be- of veroordelen, zich moeilijk in hun identitieitscrisis (dat zware zoektocht naar hun ‘natuur’) kunnen inleven. En het zoeken naar die identiteit is voor die persoon absoluut geen gebrek aan moraal, laat staan uw klassieke moraal van 3000 jaar, maar tevens de last van zij die het moeten optornen tegen een bijkomende druk van deze klassieke moraal.
U besluit met:
“Dat is dus een zuiver christelijk gelovig standpunt.”
Ik betwijfel dat dit zuiver Christelijk te noemen valt.
“Waarna U zegt dat we samen ons ‘kruis’ moeten dragen.” Ik zou dit zeker doen, maar door eerst te proberen te begrijpen wat bedoeld wordt met het kruis. Er zijn er inderdaad nog heel wat!

Like

Dat het christendom uit het Jodendom is ontstaan is geen mysterie. Ik begrijp dus niet wat u precies suggereert als u zegt dat Jezus een niet klassieke Jood was. Het verband met de hier gevoerde discussie is allesbehalve duidelijk. Ik weet ook niet op welke theorie u zich baseert om te beweren dat de Bijbel ons geen fundamentele en onveranderlijke waarheden zouden verkondigen. Misschien moeten we die laatste volgens u zoeken in onze “wetenschappelijke verworvenheden”? Of moeten we daarvoor minstens een halve theologische bibliotheek hebben uit gepluisd? Of moeten we dat misschien beter zelf maar bepalen? Als we het maar niet in die “achterhaalde” en kapot geïnterpreteerde Bijbel zoeken…
Waar haalt u het ergens vandaan dat ik “Jezus woorden in de mond zou hebben gelegd, alsof Hij zelf die 3000 jaar oude traditie heeft uitgevonden”. Je volgt zeer eigenaardige redeneringen, die nergens op slagen. Daarop volgt een nieuwe bizarre gedachtekronkel: “De H. Geest werkt in ieder van ons, dus …. kunnen waarden evolueren”. Evolueren betekent veranderen, dus een H. Geest die regelmatig van gedacht verandert over waarden en zich tenslotte zelfs tegenspreekt, is volgens u de juiste (in afwachting van een nog meer geëvolueerde H. Geest misschien?). Besef je niet dat je verzeilt in een onoverzichtelijk religieus soepje?
Uw verdere betoog is ook een warboel. Ik heb het niet over een “onnatuurlijke” neiging, omdat dit een term is waarmee je gemakkelijk alle kanten uit kan. Want wie bepaalt wat “natuurlijk” of “onnatuurlijk” is? U schrijft dat voor homoseksuelen de heteroseksuele handelingen onnatuurlijk is, maar dat is dan weer niet letterlijk te noemen, want het geslacht van de persoon waarmee is niet dezelfde. Ik weet niet wat de andere lezers hiermee aanvangen, maar zulke redeneringen passen niet goed in mijn logisch gestructureerd brein. Daarna schakelt u over naar de zware psychologische problemen van het transgenderschap. Die mensen zoeken naar een identiteit, maar dat is geen gebrek aan moraal en zeker geen klassieke van 3000 jaar oud…
Ik zou je graag een duidelijk antwoord bezorgen, maar ik moet spijtig genoeg toegeven dat ik je kronkelredeneringen niet kan volgen. U eindigt met de opmerking dat ik eerst moet begrijpen wat bedoeld wordt met “het kruis” en dat er heel wat zijn.
Beste Tony Oyen, als ik op mijn ouderdom nog niet zou weten wat een kruis is, zal ik het nooit weten. Ik tracht je te begrijpen, maar heb de indruk dat je deze discussie beter voert met gelijkgestemde zielen die uw roerselen beter doorgronden dan ik.

Like

God zegent zijn kinderen ongeacht hun kleur, afkomst of geaardheid Hij heeft hen allemaal lief maar is niet akkoord met hun zonden. Daar kan niemand verandering in brengen: ,de maatschappij niet en zelfs de Kerk niet.

Like

Lieve mensen,
Ik word misselijk van jullie discussies!
Het eerste gebod is: Bemin God bovenal! het tweede daaraan gelijk: Bemin uw naaste.
Voor mij zijn de homo’s en lesbiennes en bi’s, overlopers, en wat nog meer, in de eerste plaats mensen.
Liefde, en niet seks, is de basis van een goede relatie en dan maakt het voor mij niet uit of dit een relatie is onder partners van zelfde of ander kunnen is. Wat de liefde betreft, deze kan van inhoud steeds veranderen, al naargelang hoe het leven loopt maar houdt voor mij in: vertrouwen, respect, er zijn voor elkaar, mekaar aanmoedigen, je gevoelens kunnen uiten, mekaar terechtwijzen, en voor elkaar zorgen, of zorgen voor de nodige zorg.
Als er kinderen zijn in die relatie, dan moet er samen, in liefde voor gezorgd worden, eventueel met hulp van derden.
Een relatie is pas echt succesvol wanneer de partners een zeker evenwicht in hun eigen leven hebben, en dit hangt volgens mij niet af van de sekse van de partners.
Mensen wees Liefde voor elkaar, zoals God Liefde is en dat is zij Wens en hierin schuilt zijn Plan.

Like

Je hebt gelijk: in de eerste plaats komt de liefde. Maar God leert ons de ware weg van de liefde en dat is dikwijls niet de onze, of degene waar onze neigingen ons naar drijven. Wie werkelijk gelooft in God en Hem wil beminnen (1e Gebod) luistert in de eerste plaats naar zijn stem en niet naar zijn seksuele of andere wensen. God weet immers het best wat goed is voor onze persoonlijke vervolmaking en het heil van de mensheid (in al zijn dimensies). Dat is een hogere vorm van liefde, maar natuurlijk niet altijd de gemakkelijkste.

Geliked door 1 persoon

Beste Herman E.,
Helaas snijdt je tekst geen hout. Als een man nu tegelijk van 2 vrouwen houdt, moet de Kerk dat dan goedkeuren en ze zegenen in hun drie-tallige relatie ? Allemaal kinderen Gods … Vrije liefde zegenen, allemaal goed bedoelende kinderen Gods …En pedofielen voelen naar hun zeggen ook liefde voor kinderen. Allemaal zegenen ?
Kijk liever naar de goede orde die God in de natuur geschapen heeft, ook wat betreft de seksualiteit.
Vriendelijke groet, GK

Geliked door 1 persoon

De Schepper heeft het voorbestemd om procreatie mogelijk te maken via hetero betrekkingen en niet door holebi paring. De Paus dient consequent Bisschop Bonny te excommuniceren omdat hij ter zake de Bijbelse rode draad “semper idem” ter zake negeert, Bijbelverzen zijn niet aan modegrillen onderhevig, ook niet in deze ethisch-decadent ontaarde tijden van ontkerstening van avondland Europa, waar de andere continenten gelukkig van gespaard blijven. Navelstarend Europa waant zich nochtans het monopolie op het “Grote Gelijk” te bezitten. Dat wordt geacht “progressief” te zijn, raar soort “vooruitgang” dergelijke “morele afgang” !

Like

Dat de paus deze situatie dringend moet rechttrekken is duidelijk. We evolueren in sommige bisdommen naar onafhankelijke plaatselijke kerken, die zowel qua geloofspraktijk als -inhoud in tegenspraak zijn met de universele (=katholieke) en continue kerkleer. Wij mogen gerust aandringen op een pauselijk ingrijpen, want dit is noodzakelijk. Maar het is niet aan ons om te bepalen hoe hij dat moet doen. Excommunicatie is heel extreem en klinkt nogal middeleeuws. Op de keper beschouwd heeft Mgr. Bonny letterlijk zichzelf “geëxcommuniceerd”. Hij en sommige andere Europese bisschoppen beweren de “synodale” weg te bewandelen, maar hun handelingen zijn alles behalve “synodaal”. Zij creëren integendeel onoverbrugbare tegenspraak en kerkelijke ontbinding. Hun ideeën sluiten goed aan bij die van sommige protestantse kerken, maar botsen met die van het katholicisme. Op die manier zijn zij op weg naar de stichting van plaatselijke “volkskerken”. Een pauselijke politiek die dit op zijn beloop laat is catastrofaal. Daarom is onze eerste taak nu als gelovigen om te bidden dat God onze paus de wijsheid en de moed geve om vastberaden op te treden. Intussen is het ook onze taak om onze medegelovigen te onderrichten in een juiste kennis en goed begrip van de katholieke leer en zonder teveel omwegen de fouten en tegenstrijdigheden aan te klagen in de “nieuwe leer” van de prelaten van onze Kerk, die daartoe hun ambt misbruiken.

Like

Hoe moeilijk is het om te zien en te geloven dat sexualiteitsbeleving buiten het christelijk huwelijk en zelfs erbinnen, als de vruchtbaarheid geblokkeerd wordt, zondig is?
Men verlaat daardoor immers de weg van het doorgeven van het leven, dat onze bestaansreden en de goddelijke opdracht is en richt zich op zichzelf.
Dit vraagt voor ieder een flinke discipline, een geestelijke strijd en daarvoor zijn we hier en hebben we de tijd gekregen. Laat ons elkaar hierin aanmoedigen. Mgr.Bonny doet het tegendeel waarmee hij zichzelf met een immense verantwoordelijkheid opzadelt. Hij staat er straks, oog in oog met de schepper die hij zegt te dienen. We moeten dus veel bidden voor onze herders want velen van hen gedragen zich als huurlingen.

Like

Op 21 april 2021 verschenen er een aantal lezersbrieven in Kerk & Leven (het parochieblad) in verband met Mgr. Bonny en zijn opinie over het zegenen van homoseksuele stellen. Het viel op hoe oppervlakkig en argumentatieloos deze brieven geschreven zijn. Ze deden me denken aan de hippiecultuur uit de zestigerjaren van vorige eeuw, waarbij vrije liefde aanvaard en gepromoot werd. Gelukkig waren er ook enkele goed beargumenteerde brieven bij die grondiger op de zaken ingingen en tot de constatatie kwamen dat de Kerk geen homoseksuele relaties (inbegrepen homoseks) kan goedkeuren, en ze zeker niet moet zegenen.

En zoals te verwachten was : eerder bleek reeds dat de hoofdredacteur van Kerk & Leven Bonny gelijk gaf. Een betwistbare koers van het officieuze persorgaan van de kerk in Vlaanderen, hetgeen vroeger al duidelijk werd.

Like

Laat een reactie achter op Maria en René Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s