Oproep tot gebed voor de Schismatieke Vlaamse Kerk

25-09-2022

Alea iacta est. De teerling is geworpen. De Vlaamse bisschoppen konden echt niet langer weerstaan aan hun zin om de wereld het voorbeeld te geven van consequente eigentijdse inclusiviteit. Homoseksuele relaties kunnen voortaan gezegend worden, met officiële bisschoppelijke goedkeuring. Er werd zelfs een religieus praktiserende homoseksueel aangesteld om de vraag hiernaar te “coördineren”. Waaruit zijn taak precies bestaat is moeilijk op te maken uit de berichtgeving ter zake. Hij moet er in ieder geval voor zorgen dat al wie een niet-heteroseksuele voorkeur heeft, zich niet alleen welkom voelt in de Vlaamse Kerk (hetgeen in feite altijd de correcte kerkelijke opstelling was), maar zich daarenboven definitief bevrijd voelt van elk storend gevoel van zondigheid in zijn seksuele handelingen.

Waarschijnlijk beseffen de meeste christenen (en eventueel zelfs de betrokken bisschoppen?) nog niet dat dit besluit het einde betekent van de Katholieke Kerk in Vlaanderen. Elementaire logica en waarheidsliefde kunnen enkel tot de conclusie leiden dat de Vlaamse Kerk ontspoord is en zich in een schismatieke positie bevindt. “Katholiek” betekent immers universeel. Maar hoe kan je nog beweren “universeel” te zijn, als je een standpunt inneemt dat in formele contradictie is met hetgeen wereldwijd geldt als de katholieke zedenleer, met alle gekende officiële verklaringen hierover van de hoogste kerkelijke gezagsdragers, met de continue kerkelijke leer sinds het ontstaan van het christendom en met de onmiskenbare Bijbelse richtlijnen en veroordelingen in deze materie?

Dat kan alleen door de waarheid geweld aan te doen en de Bijbel en de Catechismus van de Katholieke Kerk zodanig te manipuleren en te herinterpreteren tot men uiteindelijk tot conclusies komt die het tegenovergestelde zijn van wat er letterlijk staat. Bij voorkeur beroept men zich in dit geval op de post synodale exhortatie Amoris Laetitia van paus Franciscus. Ter zake beweerde Mgr. Bonny voor de VRT: “Als de paus spreekt over begeleiden, integreren en een kerk die moet openstaan voor iedereen, dan ligt deze beslissing volledig in dezelfde lijn”. Dat een voorname kerkelijke gezagsdrager zulke manipulatieve gedachtegang ontwikkelt is zeer verontrustend. Christus zelf stond “open” voor alle zondaars en toonde hen zijn vergevingsgezindheid. Maar Hij keurde uiteraard nooit hun zonden goed, laat staan dat Hij ze zou hebben “gezegend”. Zijn standpunt was klaar en duidelijk: “Wie een letter of stip van de Wet verandert en dit aan de mensen leert zal de minste genoemd worden in het Rijk der Hemelen” (Mt. 5:19).Ook in Amoris Laetitia is er geen spoor te vinden van enige goedkeuring voor een dergelijke kerkelijke zegening, of iets dat objectief gesproken kan geïnterpreteerd worden als de opheffing van de wezenlijke zondigheid van seksuele relaties die  buiten het heteroseksuele huwelijk plaatsvinden. (Zie CKK: nrs. 2357-2359).

In Amoris Laetitia staat letterlijk de volgende verklaring, vastgelegd tijdens de Synode over het gezin (van 2014): “omtrent projecten van gelijkstelling van verbintenissen tussen homoseksuele personen aan het huwelijk ‘er geen enkel reden is om analogieën aan te nemen of vast te stellen, zelfs geen verre analogieën, tussen homoseksuele verbintenissen en Gods plan betreffende huwelijk en gezin.” (AL 251). In schrille tegenstelling hiermee staat een van de hoofdargumenten waarmee men deze fatale ontsporing van de kerkelijke moraalleer in Vlaanderen tracht te rechtvaardigen. Men baseert zich hierbij op de veronderstelde “duurzaamheid voor het leven” van de belofte tot wederzijdse trouw van het homokoppel dat wenst gezegend te worden. In het christelijk huwelijk is die duurzaamheid geen zinloze religieuze verplichting, maar een basisvoorwaarde om onze menselijke opdracht tot gezonde voortplanting en opvoeding in de beste psychologische en biologische omstandigheden te vervullen. In een relatie die op zich niet kan leiden tot voortplanting kan men natuurlijk ook een gelijkaardige belofte uitspreken, maar dat moet gemotiveerd worden met andere argumenten, die minder doorslaggevend en veel subjectiever of emotioneler van aard zijn, zoals de onderlinge “liefde”,  “vriendschap”, of “de wens tot zorg voor elkaar”. Zolang er minstens een symbolisch verband blijft met de fundamentele vruchtbaarheid die het authentieke christelijk huwelijk kenmerkt, kan men nog spreken van een aanvaardbare analogie (bv. bij ongewilde onvruchtbaarheid van een heteroseksueel koppel). Maar die analogie raakt helemaal zoek in relaties waarbij het gaat over de bevrediging van homoseksuele verlangens, ten koste van de potentiële vruchtbaarheid van de betrokken partners. In sommige gevallen kunnen die relaties samengaan met een wederzijdse nood aan “levenslange trouw”. De statistische cijfers tonen echter aan dat dit laatste binnen de homogemeenschap een uiterst zeldzaam bloempje is, waarvan het bestaan door de meeste homoseksuelen zelf in twijfel wordt getrokken. (1)

Dat het progressieve discours, dat sinds de seksuele revolutie van de jaren zestig in een aantal kerkelijke kringen de overhand heeft gekregen (o.a. in de intussen leeggelopen Vlaamse seminaries) botst met de Bijbelse standpunten over homorelaties, is moeilijk te ontkennen. Desondanks trachten vindingrijke theologen, gesteund door permissieve kerkelijke ambtsdragers, dit obstakel met gesofisticeerde redeneringen te omzeilen. Een goed voorbeeld hiervan is de recente Nederlandse vertaling van het boek van de Amerikaanse ex-priester Daniel Helminiak “Wat de Bijbel wél zegt over homoseksualiteit” (1994-2000). In het oorspronkelijk voorwoord vatte de vrijzinnige anglicaanse bisschop John S. Spong goed de grondredenering van dit boek samen: “De auteur durft de woorden van de Bijbel, die cultureel bepaald zijn, terzijde te schuiven zodat er ruimte komt voor de kracht van zijn Heer, die de verschoppelingen van de samenleving omarmde”. In hetzelfde boek wordt enerzijds de lof gezongen van de volmaaktheid van Jahweh ’s woord, terwijl men anderzijds de betekenis van Gods woorden verdraait ter wille van het nagestreefde resultaat: de goedkeuring van homoseksuele handelingen. Het nieuwe voorwoord in de Nederlandse vertaling komt van Mgr. De Korte van ‘s-Hertogenbosch. Het lijkt veel voorzichtiger, maar is bij nader toezien even destructief voor de geloofwaardigheid van de katholieke leer: “De kerkelijke leer is geen monoliet. Er is door de eeuwen heen altijd groei en verandering geweest. De toekomst is open. Wat zegt de Geest tot de Kerk van vandaag als het gaat over homoseksualiteit en homoseksuele relaties in trouwe liefde?”. Het is mogelijk dat een homofiele trouwbelofte standhoudt, alhoewel dit – zoals gezegd – in de homoseksuele praxis alles behalve evident is. Op zich is levenslange trouw tussen twee personen natuurlijk een mooi ideaal. Fataal is echter de aanslag die deze bisschop pleegt op het vertrouwen dat we moeten hebben in de H. Geest. Volgens hem houdt de H. Geest rekening met de “nieuwe inzichten” van de tijdsgeest en kan Hij zonder verpinken vandaag het tegenovergestelde zeggen van wat Hij ons via de Bijbelse profeten en hun opvolgers in de christelijke wereld gedurende millennia heeft voorgehouden.

Hoelang kan een modernistisch verblinde Kerk die zulke onzin verkoopt nog standhouden? Deze nieuwe stap kan de ondergang ervan alleen maar bespoedigen. Waartoe dient immers nog een Kerk die haar hoop en inzichten niet meer ontleent aan de Bijbel en het Evangelie, maar aan de overheersende plaatselijke opinies? Mgr. Bonny zei het met zoveel woorden zelf: “Het is niet onze bedoeling om vooruit te lopen voor de wereldkerk. Onze bedoeling is te doen wat hier moet gebeuren”. Hiermee erkent hij dat deze stap een signaal is voor andere lokale kerkgemeenschappen om het Vlaamse voorbeeld te volgen. Daarenboven gaat het over iets dat “moest” gebeuren. Waarop deze “noodzakelijkheid” is gestoeld wordt niet vermeld. Was er politieke beïnvloeding? In ieder geval werd zij belangrijker geacht dan het respect voor de kerkelijke eenheid en de Bijbelse leer waarop deze is gestoeld.

Bij nader toezien gaat de argumentatie pro afschaffing van de zondigheid van homoseksuele relaties vooral uit van “nieuwe wetenschappelijke inzichten”. Maar welke die precies zijn blijft vaag en hun graad van algemeen aanvaarde wetenschappelijkheid nog meer, zoals o.a. blijkt uit de hier onderaan vermelde studie van Dr. van de Aardweg. In feite gaat het hier ook niet over een wetenschappelijke kwestie, maar over een Goddelijke instructie. Al wat voor de christen een zonde is, is daarop gebaseerd en helemaal niet op theologische traktaten die rekening houden met “nieuwe wetenschappelijke inzichten”, hoe spitsvondig en revolutionair die ook mogen lijken. Enerzijds kan men zich de vraag stellen of “de huidige wetenschap” werkelijk zoveel meer zekerheden heeft over de psychische achtergrond van alternatieve seksuele oriënteringen. Anderzijds zeggen de voorstanders van deze verandering in de kerkleer de facto, ofwel dat God niet over de wetenschappelijke bevoegdheid beschikt om mensen met zulk verbod te belasten, ofwel dat de Bijbel niets meer is dan een verzameling van achterhaalde culturele gebruiken, waarmee God maar weinig te maken heeft. Is het niet wijzer en correcter na te gaan waarop de christelijke visie op huwelijk en voortplanting berust en of homoseksuele daden daarin überhaupt wel kunnen geïntegreerd worden? Dat is veel interessanter dan uitgaan van emotionele dooddoeners zoals: “Want ook deze relatie, ofschoon geen kerkelijk huwelijk, kan voor de betrokkenen bron zijn van vrede en gedeeld geluk”, zoals de bisschoppen schrijven in het document waarin ze hun nieuw “pastoraal orgaan” aankondigen. Dezelfde slappe argumentatie kan toegepast worden op heel uiteenlopende relaties, o.a. die van een gehuwde man die geen andere uitweg ziet dan soelaas te zoeken bij zijn maîtresse of een prostitué van zijn voorkeur. Waarom zou men niet (met de nodige “onderscheiding” uiteraard) ook voor al die andere probleemgevallen een “inclusieve pastoraal” uitwerken?

Om werkelijk klaar te kunnen zien in wat hier op het spel staat, moeten we ons baseren op het mensbeeld waarvan de Bijbel vertrekt, vanaf zijn eerste verzen in Genesis en verder doorheen de heilsgeschiedenis van het Godsvolk. De oorspronkelijk door God bedoelde mens wordt daarbij voorgesteld als het “beeld en de gelijkenis van God zelf”. Dit betekent dat onze voorouders “in het begin” in Gods ogen “volmaakt” waren. (De religieuze formulering zegt dat zij in een staat van volledige “heiligmakende genade” waren). Het Genesis-verhaal maakt ons duidelijk dat deze gave niet zomaar gratis was, maar gebonden aan bepaalde voorwaarden. Zij mochten bv. niet eten van de “boom van goed en kwaad”. Door dit toch te doen, zullen zij zelf – en niet meer God  –  bepalen wat goed of slecht is (in feite is het precies dat wat de Vlaamse bisschoppen nu hebben gedaan). We vernemen ook dat er nog een andere belangrijke boom in hun aards paradijs stond: de levensboom. Deze was het geschenk van God, als zij Hem trouw bleven: zij zouden niet sterven en lichamelijk ontbinden, maar aan het einde van hun aardse leven rechtstreeks met hun volmaakte ziel en lichaam worden opgenomen bij God. Uit dit verhaal kunnen we afleiden dat het gaat om twee sleutelelementen: Leven en Liefde. Zij leiden o.m. naar “Liefde en respect voor het leven dat God hen had geschonken en dat om hen heen”. Daartoe moest hun leven “vruchtbaar” zijn, niet alleen door de Hof van Eden verstandig te bewerken, maar ook door te zorgen voor een groot en gezond nageslacht. Hun oorspronkelijke lichamelijke volmaaktheid en biologische complementariteit gaf hen daartoe alle kans, maar hun hoogmoed en ontrouw hebben geleid tot de vele afwijkingen die de huidige mensheid kenmerken, zowel geestelijk, lichamelijk, als psychologisch. Hun eerste nakomelingen waren al een dodelijk gevaar voor elkaar en hun zeden, ook op seksueel gebied, degradeerden zeer vlug naar uitspattingen die niets meer te maken hadden met de vruchtbare volmaaktheid waartoe zij (net als wij) geroepen waren.

In een culturele context waarin de Bijbelse en christelijke waarden grotendeels teloor zijn gegaan zal deze uitleg op heel wat kritiek botsen. Men zal bv. opperen dat de Bijbel grotendeels uit onbewezen mythes bestaat. Daarop dieper ingaan zou ons hier te ver afleiden, maar onze mening hierover vindt men terug in andere rubrieken van deze website (o.a. in “Bijbel” en “Creatieve evolutie”). Veel gebruikte homofiele tegenargumenten zijn: “God heeft mij zo geschapen” en “Ik heb het recht om te zijn wie ik ben”. Het eerste is een flagrante ontkenning van de christelijke leer. Zoals gezegd, was het eerste mensenpaar (waarvan de ganse huidige mensheid afstamt) “volmaakt” in Gods ogen. Dit betekent dat zij aldus door God “geschapen” zijn (via een indirecte evolutionaire weg) en gewild. Al wat daarvan afwijkt is NIET door God gewild: dat is de onvervalste joods-christelijke boodschap. Identiek hetzelfde foutieve tegenargument kan trouwens door een persoon met gelijk welke afwijkende oriëntering gebruikt worden om zijn/haar seksuele gedragingen goed te praten, o.a. nimfomanen, pedofielen, enz. God heeft hen helemaal niet zo geschapen of gewild, maar hun onvolmaaktheden zijn het gevolg van de menselijke zondigheid, zoals de Bijbelse boodschap ons heel duidelijk maakt. Voor wat betreft het tweede tegenargument, citeren wij hier het statement van Blaine Hickman op een webpagina waarin  een aantal homofiele mannen aan het woord komen die een vruchtbaar en gelukkig heteroseksueel huwelijk leiden: Mijn gevoelens… definiëren me niet. Ik ben niet wat ik voel; ik ben wat ik doe.” . Bill Seger formuleert het aldus: “We kunnen onze bestemming kiezen. We kunnen de richting kiezen die we willen. Het is niet gemakkelijk… maar de zegeningen zijn enorm.” (It’s Possible: Gays and Lesbians Can Have Happy Marriages – Public Discourse (thepublicdiscourse.com) .

De zogenaamd “pastorale” richting die de Vlaamse bisschoppen zijn ingeslagen, is absoluut niet zo onschuldig als zij wordt voorgesteld. Op redelijk korte termijn betekent dit het definitief opgeven van de christelijke huwelijksmoraal. Daarin spelen kuisheid en zelfbeheersing een cruciale rol. Met dit besluit heeft men een kettingreactie in gang gezet die onvermijdelijk leidt naar de “inclusieve” opname van alle mogelijke samenlevingsvormen in de Vlaamse kerkgemeenschap. Er is niet veel inbeeldingskracht nodig om te besluiten dat dit hiermee de finale is ingezet van de ondergangssage, waarin een dynamische en missionaire Vlaamse Kerk evolueerde naar een wollige gemeenschap die de nieuwe “waarden en normen” achternaloopt. Deze laatste knieval voor de tijdsgeest kan alleen maar leiden tot nog meer leerstellige verwatering. De taak van de Kerk is helemaal niet om van alles en nog wat in te zegenen. Daar heeft Christus nooit iets over gezegd. Haar ware pastorale taak is de mensen te begeleiden op de weg naar een hogere volmaaktheid. Daarmee zet zij het verlossingswerk van Christus verder. “Wie mij wil volgen neme zijn kruis op” leerde Hij ons. Dat kruis behoort tot de dagelijkse realiteit van al wie zich met recht en reden een christen noemt. Het bestaat uit het verzaken aan een groot aantal verzoekingen. De pijn die het kruis kan meebrengen is van nature uit niet groter voor een homoseksueel die zijn seksuele neigingen leert bedwingen, als voor eender wie die worstelt met een sterke buitenechtelijke seksuele aantrekkingskracht of om bepaalde redenen geen seksuele betrekkingen kan of mag hebben. Dit en andere kruisen maken integraal deel uit van de weg naar de volmaaktheid die een waarachtig gelovige christen is ingeslagen. Daarom noemde Christus zijn volgelingen het “zout der aarde”: zout dat op zich niet smakelijk is, maar in de juiste verhouding lekker makend en zelfs levensnoodzakelijk. Daarentegen heeft de Vlaamse Kerk van het christelijk kruis speelgoed gemaakt. Het beeld van de voor ongewenst seksueel gedrag en aanranding veroordeelde kunstenaar Jan Fabre, dat als een soort paard van Troje in de kathedraal van Antwerpen werd opgesteld, illustreert de nieuwe kerkelijke denkrichting perfect: een gouden man die in zijn open handpalm een gouden kruis in evenwicht tracht te houden, alsof het luxueus speelgoed is.

Tegenover deze kerkelijke afgang plaatsen wij een oproep aan de trouwe Vlaamse en ook de Waalse katholieken om te bidden voor de bekering van hun afgedwaalde kerkelijke gezagsdragers en voor de paus die ziet hoe de Kerk wordt verscheurd. Natuurlijk is het ook goed dat zij hun mening uiten in hun parochiegemeenschap en hun herders ter verantwoording roepen. Het zou ook goed zijn moesten mensen met een kerkelijke functie dit leerstellig schisma openlijk verwerpen en zich samen zouden beraden over de juiste in te nemen houding. Suggesties en uitwisselingen zijn hartelijk welkom. Tot slot vragen wij om medewerking bij de maximale verspreiding van deze oproep, die ook bedoeld is als een broederlijke rechtzetting en dringende waarschuwing. (2)

IVH

(1) Zie:  Dr. G.J.M. van den Aardweg, Die Wissenshaft sagt NEIN: Der Betrug der Homo-“Ehe”, met voorwoorden van Dr. Theo Lehmann, Lutheraans theoloog, en Mgr. Andreas Laun, emeritus hulpbisschop van Salzburg. Uitg.: Lichtzeichen Verlag, Lage (Duitsland).

(2) Zie ook de Franstalige reactie van Arnaud Dumouche op YouTube: (https://www.youtube.com/watch?v=9iihBDOzIbQ) .

25 reacties op “Oproep tot gebed voor de Schismatieke Vlaamse Kerk”

Spijkers met koppen, Ivo. Proficiat voor je lef. Hopelijk mag je nu nog de H. Mis bijwonen in Vlaanderen, want zo “inclusief” als de Vlaamse bisschoppen zijn voor wie een loopje neemt met de catechismus, zo “exclusief” zijn ze voor wie de leer van de Kerk ernstig neemt. Het is trouwens nog maar een begin, want een vertegenwoordigster van de lgtb+ heeft op het internet al laten weten dat een “zegening” weliswaar een goed begin is, maar dat er een echt kerkelijk homohuwelijk moet komen – en liefst vlug. De bisschoppen schijnen niet te beseffen wat voor een doos van Pandora ze hebben geopend. De h. paus Johannes-Paulus II draait zich om in zijn graf… En Benedictus XVI… ach, wie let er nu nog op die ouwe zeur.

Like

Uitstekend artikel van Ivo !
Mij doet dit discours denken aan het Bijbelverhaal over de overspelige vrouw in Joh 8, meer in het bijzonder vers Joh 8,11 waar Jezus de vrouw redt van de steniging en haar enerzijds niet veroordeelt maar haar anderzijds waarschuwt niet meer te zondigen. “Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig niet meer”.
Veroordeel de zonde, niet de zondaar. Het komt ons niet toe te oordelen of te veroordelen (Lc 6,37) maar het vergoelijken van intrinsiek verkeerd gedrag is evenmin aan de orde. Ook Jezus wees ons ook op onze plicht om verkeerd gedrag aan de kaak te stellen ‘wijs uw broeder terecht’ (o.a. Mt 18,15 e.v. – 2Pet 2,15-16). Het gaat hier m.i. dus niet om het veroordelen van mensen maar om het afkeuren van verkeerd gedrag. Gedrag dat, in onze huidige maatschappij, overigens sterk wordt aangemoedigd. Het voelt voor mij dan ook verkeerd aan dat onze Vlaamse bisschoppen willen meehuilen met de ultra-progressieve wolven in het bos, ten koste van wat-dan-ook.

Like

inderdaad veroordelen wij de zonde maar niet de zondaar…..
maar een probleem is dat velen de zonde loochenen en zo te zien is er een geest in onze eigen kerk die “zonde” ontkent en erg is het als dit vanuit onze kerkleiding de ether ingaat.

Like

Verklaring

door kardinaal Francis Arinze

Op zoek naar een pastoraal antwoord

24 september 2022

Naar verluid hebben de Vlaamse bisschoppen in België op of rond 20 september 2022 een zogenaamde liturgische zegen voor homoseksuele paren gepubliceerd. Zij beschouwden deze stap naar verluidt als “pastoraal dicht bij homoseksuele personen staan, voor een gastvrije Kerk die niemand uitsluit.”

Zelfs als het de bedoeling is pastoraal tegemoet te komen aan homoseksuele paren, is dit een vergissing van de bisschoppen. De Heilige Schrift stelt homoseksuele handelingen voor als daden van ernstige verdorvenheid (vgl. Gen. 19:1-29; Rom. 1:24-27; 1 Kor. 6:10; 1 Tim. 1:10). De traditie, aldus de Catechismus van de Katholieke Kerk, n. 2357, “heeft altijd verklaard dat homoseksuele handelingen intrinsiek ongeordend zijn”.

Hoewel personen met homoseksuele neigingen moeten worden gerespecteerd en niet onrechtvaardig mogen worden gediscrimineerd, zijn zij, net als iedere christen en zelfs ieder mens, geroepen tot kuisheid (vgl. KKK, 2358, 2359). De Heer Jezus zei tegen zijn volgelingen: “U moet dus volmaakt zijn, zoals uw hemelse Vader volmaakt is” (Mt 5,48). Daarom zegt het KKK: “Homoseksuele personen zijn geroepen tot kuisheid. Door de deugden van zelfbeheersing die hen innerlijke vrijheid leren, soms door de steun van belangeloze vriendschap, door gebed en sacramentele genade, kunnen en moeten zij geleidelijk en vastberaden de christelijke volmaaktheid benaderen” (KKK, 2359).

Dit verklaart waarom de Congregatie voor de Geloofsleer op 15 maart 2021 antwoordde dat de Kerk niet bevoegd is om een zegen te geven aan verbintenissen van personen van hetzelfde geslacht.

Dit is wat de Vlaamse bisschoppen, en eigenlijk alle bisschoppen en priesters, zouden moeten onderwijzen. Zij zouden geen homoseksuele paren moeten zegenen, maar echt getrouwde verbintenissen van één man en één vrouw. Mensen hebben geen macht om de door God de Schepper ingestelde orde te veranderen. De Kerk is door Christus gezonden naar alle mensen “en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb” (Mt 28,20). Dit houdt in dat zij mensen oproept tot bekering, opoffering, kuisheid en volmaaktheid.

 + Franciscus Kaart. Arinze

 24 september, 2022

Like

Bidden voor de bekering van onze bisschoppen ? Zij , die de staat meer vrezen dan ” de Timor Dei “, de Vreze Gods die afwezig blijkt ? Zij die zo angstig voor hun eigen vel vreesden , dat ze de kerken sloten en de eucharistieviering , wijwater , de tongcommunie etc…verboden . Zij , die het beneden hun waardigheid achtten om te antwoorden op brieven naar hen geschreven . Zij die in navolging van hun Roomse baas opriepen om je te laten vaccineren omdat het “een daad van liefde is” . Zij , die Luther als ’n grote kerkhervormer eren , tentoonstellingen aan hem wijden Etc.. etc… .Wat baten kaas en bril als….
Bijaldien gezien kardinaal De Kesel zijn ontslag heeft gegeven wegens 75 jarig leven, hoeft hij vanuit Rome niets meer te vrezen. Hij is op ’t einde van zijn loopbaan, evenals Patrick Hoogmartens.
En mocht onze paus streng zijn en ontslag geven ( wat een utopie is) aan bv bisschop Lode van Hecke, dan keert die graag terug naar Orval. Wat hebben dezen nog te vrezen en wat kan het hen nog schelen ?
Al jaren is de Kerk wereldwijd toe aan dringende bekering! Alleen enkele uitgerangeerde kardinalen zoals Sarah en Arinze en aartsbisschop Vigano durfden de laatste tijd doorspreken.
Laten we bidden
“God, geef ons andere bisschoppen en meer profeten die ons goddelijk voedsel geven”.

Like

Laten we ons niet meeslepen door woede voor de catastrofale gang van zaken in onze Kerk. Bidden voor de bekering van zondaren behoort tot onze christelijke opdrachten, ook als deze zondaars kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders zijn. In de Bergrede roept Christus ons op zelfs te bidden voor hen die ons belagen. Het is mogelijk dat onze Vlaamse Bisschoppen met hun door modernistische literatuur benevelde gedachtegang denken het goede te doen. Zoals Christus aan het kruis ons voordeed, kunnen we bv. bidden: Vader vergeef het hen zo mogelijk, want zij weten misschien niet meer wat hun ware pastorale opdracht is. Het zal God zijn die hen zal beoordelen. Voor afvallige bisschoppen kan dat oordeel zeer streng zijn. Maar een christen die echt liefheeft kan of mag niemand een negatief eindoordeel toewensen. De gedachte dat een meestal vriendelijk ogend iemand zoals Mgr. De Kesel zich nog net voor het einde van zijn mandaat tot hoofdverantwoordelijke gemaakt heeft (of liet maken?) van de goedkeuring van een verstrekkende ketterij kan of mag ons in feite enkel bedroeven.

Like

Bravo voor de Vlaamse bisschoppen. Het is een schande dat er nog zoveel enggeestige katholieken zijn die homoseksualiteit als een zonde zien.

Like

Beste Sabine. Met alle respect voor je vrije meningsuiting: je antwoord lijkt meer op een voorgekauwd politiek statement dan op een ernstig doordacht christelijk getuigenis. Er is hierbij veel meer in het spel dan het halen van het eigen groot gelijk. Het is God die gelijk moet krijgen en Hij alleen, niet wij, niet de modernistische theologen die deze kerkelijke tweestrijd hebben gecreëerd en ook niet de Vlaamse bisschoppen die blijkbaar nog altijd mei 68 niet zijn ontgroeid.

Like

Bedankt Ivo voor deze heldere uiteenzetting.
Onze clerus staat al sinds VATII, door hun veel te vrije omgang met de liturgische voorschriften en hun publieke afwijzing van Humanae Vitae, letterlijk met de rug naar God. Dan kan je alleen maar dwalen en de mensen naar de mond praten. Het is zo triest. Hun verantwoordelijkheid is zo groot. Gebed is hard nodig. Ook voor de priesters die trouw blijven, want zij zijn de steun van hun bisschop kwijt. Zo erg.

Like

Reactie per mail verstuurd en hier gepubliceerd met toelating van de auteur Michel Demuynck.
Bedankt voor deze mail en oproep tot gebed.
Ik woon (nog voor een paar maanden) in Hong Kong en ben lid van een niet-confessionele kerk, Union Church, (“non denominational” in het Engels), waarin alle christelijke tradities aanwezig zijn (katholieke, anglicaanse, methodisten, baptisten, evengelicals enzovoorts), en zo hoort het. Ons motto is “we diverge on small matters but we agree on the main teachings” and on the supreme authority of the Bible.
De positie van de Vlaamse Katholieke Kerk is zeer verontrustend, en helaas iets waarvoor de Bijbel herhaaldelijk voor gewaarschuwd heeft: wolven in schapenvel, valse propheten. Het werk van de duivel “disguised as an angel of light”, een teken van rebellie (Romans 13: “Everyone must subject himself to the governing authorities” – is dat misschien nu ook cultuurgebonden? dat zou mij niet verwonderen, in deze “cancel culture” maatschappij).
De herinterpretatie van wat paus Franciscus, en de Heilige Schrift, hierover gezegd heeft is een blatant gebrek aan nederigheid, onder de schijn van verdraagzaamheid.
Doorheen de geschiedenis van het Joodse volk (als een voorbeeld voor ons allen) heeft God herhaaldelijk aangetoond dat Hij zonden niet tolereert, het heeft steeds zeer pijnlijke consequenties, en Jezus heeft dat eveneens aangetoond, alhoewel Hij niet naliet om om te gaan met “belastingsontvangers en prostituees”; maar Hij keurde hun gedrag zeker niet goed: Hij zei aan de vrouw die schuldig was aan overspel, en die de religieuze leiders wilden stenigen: “Neither do I condemn you, go and sin no more”.
Er is een groot verschil tussen homoseksuelen (en andere zondaars, die wij allen zijn) te verwelkomen in de kerk, en homoseksualiteit te willen institutionaliseren; dat laatste is een rode lijn overschrijden, die grenzen verlegt met mogelijk andere catastrofale gevolgen (denk maar, bij voorbeeld, aan huwelijken toelaten tussen volwassenen en minderjarigen: wat is aanvaardbaar? 16 jaar, 14? 12? 10? in de naam van de liefde??). Paus Franciscus sprak over begeleiden en integreren, en duidelijk niet over iets institutionaliseren, en zeker niet verder promoveren, als de Vlaamse Katholieke Kerk (shame on you!) besloten heeft.
Mgr. De Korte schreef dat de kerkelijke leer inderdaad geen monoliet meer is, maar hij zou zich moeten herinneren dat de kerkelijke autoriteiten vaak serieuze fouten begaan hebben (denk aan de oorsprong van Martin Luther’s Reformatie), maar dat het Woord van God niet kan veranderd worden.
Laat ons inderdaad bidden dat de Vlaamse Katholieke Kerk tot bezinning moge komen.

Like

Helemaal akkoord met dit artikel. Bedroevend hoe de Vlaamse bisschoppen “de wereld” willen volgen. Als ze zo verder doen blijft er hier van het katholicisme niets meer over. De bisschoppen schijnen geen onderscheid te maken tussen wat een persoon IS (met zijn eigen karakter, neigingen, …) en wat die persoon DOET. NB: De Waalse bischoppen lijken niet te willen volgen, en de Vlaamse monseigneurs staan moederziel alleen in de wereld met hun zegeningen. Een veeg teken.

Like

Dit artikel heb ik met gemengde gevoelens gelezen.

Enerzijds is de moderne linkse kerk goed op weg om de zonde te tolereren en – zelfs erger – om het bestaan van de zonde te ontkennen. Dit is een fenomeen van de Eindtijd dat voorzegd werd. Homoseksualiteit wordt getolereerd en als niet langer zondig beschouwd via de verdorven theorieën van het humanisme, waarin de mens wordt aanbeden en verheerlijkt en niet langer de Schepper, Diens Wil en Diens Zoon Jezus Christus. Er komt weldra een nieuwe wereldkerk waarin de mens centraal zal staan en de verschillende religies zullen verenigd worden. Christus en de herdenking van het Avondmaal zullen uitgespuwd worden als oubollig en niet langer gewenst. Het homohuwelijk als weerzinwekkende schande voor het altaar van God past perfect in deze evolutie naar de nieuwe kerk waar God en Christus niet meer zullen aanwezig zijn.

Anderzijds hoor ik de heterofielen hard roepen dat de homofielen hun seksueel gedrag zondig en verwerpelijk is, ze ‘hun kruis moeten opnemen’, ‘moeten verzaken aan hun verzoekingen’ en ‘hun seksuele neigingen moeten bedwingen’. Terwijl we met de Bijbel in de hand onze homoseksuele broeders en zusters de les spellen en hun seksuele verlangens bezweren, liggen we zelf geil en goor te vrijen en te neuken en elkaar af te likken achter gesloten deuren zodat niemand onze schande en onkuisheid kan zien, noch veroordelen. Wees maar gerust dat heteroseks binnen het huwelijk bij velen verre van ‘kuis en rein’, verre van trouw en verre van liefdevol is. We steken ons zo graag weg achter de zogenaamde voortplanting en gebruiken daarvoor handig ‘Gods Wil’, terwijl we in de werkelijkheid heimelijk aan geboortebeperking doen om toch onze vele orgasmes veilig te kunnen stellen, maar de zware lasten en zorgen van een massagezin met een grote bocht te kunnen ontlopen. Als wij onze pretjes maar hebben want het mag van God, zo beweren we toch. De homoseksuelen zullen we wel een lesje geven om zich te bedwingen. Vuile huichelaars zijn wij!

Ik ken verschillende mensen die als homoseksuelen samen wonen. Telkens als ik hen zie merk ik hun wederzijdse gehechtheid en jarenlange liefdevolle of vriendschappelijke gevoelens voor elkaar. Best verwarrend wat je daarbij moet denken. Zijn ze viespeuken die anale seks hebben? Is hun relatie voor God aanvaardbaar als ze niet anaal neuken en ‘niet als een vrouw bij elkaar aanliggen’? Is hun vriendschap of liefde voor elkaar in Gods Ogen minder waard dan de onze? Is een relatie tussen twee mensen enkel voor God aanvaardbaar op voorwaarde dat er kinderen komen? Wat doen we dan met heterofiele koppels die bewust kiezen om zonder kinderen te blijven? Zijn die heterofiele koppels dan slecht? Vele vragen waar de Bijbel en de catechismus geen expliciet duidelijk antwoord op geven. Waarop baseren we ons dan om de anderen te oordelen? Verbood Jezus ons niet om wie dan ook te oordelen omdat we dat recht niet hebben en Hij alléén mag en zal oordelen op de Laatste Dag?

Het is wél duidelijk dat God de inzegening van homoseksuelen voor het altaar als een gruwel ervaart. Dit kun je duidelijk lezen in het ‘Boek der Waarheid’. De huwelijkszegen komt zeker niet van een mens, bijvoorbeeld van een priester, maar van God zelf. Hoe zou God Zijn zegen kunnen geven als Hij gruwelt van de inzegening van een homorelatie voor het altaar? Mijn inziens gaat de linkse humanistische kerk (onder leiding van de Jezuïeten en de Vrijmetselarij) daar fel uit de bocht. Terecht de opmerking dat er een ernstig schisma is ontstaan in de kerk van Christus, dit is al een tijdje aan de gang. Het schisma zal zich met spoed verder zetten. De conservatie katholieken zullen het onderspit moeten delven en onderduiken in de vervolgde kerk, de ware Restkerk van Christus. In die catacombenkerk zal de H.Communie wél nog kunnen ontvangen worden en zal Christus wél aanwezig blijven. De linkse, moderne, vrijgevochten ‘christenen’ zullen in glorie en onder gejuich doorgaan met hun humanisering en ‘bevrijding van de mens’. Lees het allemaal in de vele Boodschappen van het Boek der Waarheid:
https://www.dewaarschuwing.be/nl/
Klik bovenaan op ‘Boodschappen’ en kies vervolgens links onder een datum van een Boodschap. Of kies bovenaan voor de mooie en waardevolle ‘Kruistochtgebeden’.

Like

Beste Janneman. Er staan een aantal waarheden in je antwoord. Maar anderzijds is het een beetje naast de kwestie. Het is helemaal niet onze bedoeling om wie dan ook te oordelen of te veroordelen. Dat is en blijft Gods alleenrecht. Van onze kant is het onze opdracht om de mensen de weg naar God te wijzen, die er simpelweg in bestaat zijn geboden ernstig te nemen en te onderhouden. Al wat daar tegenin gaat moeten we bestrijden, zoals men het kaf van het koren scheidt. Dat betekent evenmin dat wij ons “superieur” voelen of verheven boven alle kwaad, want ook daarvoor heeft Christus zijn volgelingen gewaarschuwd (“wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valt”). Dat geldt voor ieder van ons en dus ook voor u en mij. Het woord “huichelarij” dat je gebruikt is hier enkel toepasselijk als men zou laten uitschijnen of suggereren dat men zelf perfect is.
Zoals gezegd in het artikel moet een christelijk huwelijk steeds openstaan voor vruchtbaarheid. Indien deze om uiteenlopende voldoende belangrijke redenen (waarvan de geldigheid moeilijk te bepalen is door een buitenstaander) liever vermeden wordt, mag er gebruik gemaakt worden van de natuurlijke geboorteplanning, zoals expliciet aangegeven werd door de katholieke Kerk, naar aanleiding van de publicatie van de encycliek Humanae Vitae. Andere methodes zijn niet toegelaten omdat zij een bewust gewilde artificiële ontkoppeling of een barrière tot stand brengen tussen onze seksuele handelingen en de hoofdbedoeling ervan (het produceren van een gezond nageslacht). Daarenboven geeft het gebruik hiervan op zijn beurt haast automatisch aanleiding tot ongeoorloofde, schadelijke of zelfs gevaarlijke vormen van seksualiteit (ontrouw, vrije seks, prostitutie, soms zelfs incest, enz.). De godsdienstige regels waaraan we ons te houden hebben zijn er niet om ons het leven wat zuurder te maken, maar hebben zeer concrete, realistische en belangrijke redenen van bestaan. Hetzelfde kan dus gezegd worden van het verbod op homoseksuele handelingen, waarvan o.a. het grote gevaar voor nefaste gevolgen voor de gezondheid meer dan voldoende bekend is (of zou moeten zijn).
“Het boek der Waarheid” dat u aanprijst, zal ongetwijfeld juiste leerstellingen verdedigen. Maar die zijn eigenlijk allemaal gekend en het boek bevat in dat opzicht dus niets nieuws. Naar mijn mening gaat het gewoon om een zoveelste voorbeeld van een apocalyptische “visionaire” literatuur die wijd verspreid is, maar gaat het helemaal niet over rechtstreekse Goddelijke of Mariale boodschappen. Ons geloof moet niet gebaseerd zijn op angst en bijgelovige fantasieën, maar op een hoopvolle liefde en vertrouwen in God. Christus’ waarheid zal uiteindelijk alles overwinnen.

Like

Mgr. Mutsaerts (’s-Hertogenbosch):
Een Kerk die trouwt met de tijd zal spoedig weduwe zijn. Ze gaat gewoon op in haar omgeving en wordt volstrekt onzichtbaar, zonder identiteit en heeft dus geen bestaansrecht meer.

Like

Opgaan in de omgeving en onzichtbaar worden, dat is precies wat Jezus van zijn volgelingen heeft gevraagd, toen hij hen vroeg het zout der aarde en het licht van de wereld te zijn.

Like

Beste,
Ik meen echt wat ik zeg en het is helemaal niet sarcastisch bedoeld. Waarom zou ik dat doen? Als Jezus in de Bergrede over zout en licht spreekt dan heeft hij het over de werkzaamheid ervan, de smaak en het zichtbaar maken van de dingen; op zichzelf worden ze nauwelijks opgemerkt. Het zout van de aarde en het licht van de wereld heeft slechts waarde en identiteit en bestaansrecht in dienst van. Doel van Jezus’ optreden was, en is nog altijd, het rijk Gods en niet de kerk, die in het beste geval een middel is. Ik kan niet snappen dat dit doel zou kunnen bereikt worden door een weigering van met de tijd te trouwen, door een houding van afstandelijkheid en zelfgenoegzaamheid. Ik vrees dat de blijde boodschap van Jezus verloren gaat, als men zich blijft vast klampen aan een fundamentalistische bijbellezing en een dito traditie, die geen rekening houden met de inzichten van de antropologie, de geschiedenis, de sociologie, de psychologie, de archeologie, de literatuurwetenschap … Als de kerk niet met de tijd trouwt, zal ze onvruchtbaar blijven en tenslotte verdwijnen. Waarmee het rijk Gods nog niet is verdwenen. In elk geval hartelijke groeten en mocht je meer over mijn beschouwingen willen weten: https://www.blogger.com/blog/posts/6985345848568840374?tab=kj

Like

Je uitleg over het licht en het zout in de Bergrede lijkt mij nogal bij het haar gegrepen. Niemand heeft hier beweerd dat de Kerk op zich het doel van Christus is . Dus ik weet niet waar je dat vandaan hebt. Zoals uiteengezet in onze oproep, is het de taak van de Kerk om, zoals Christus, de mensen te begeleiden op de moeizame weg naar de volmaaktheid. Die weg is in feite doorheen alle eeuwen voor alle mensen dezelfde, want de huidige mens verschilt in wezen en morele gedragingen, niet van deze ten tijde van Christus. Hij heeft enkel wat meer technologie en wetenschappelijke kennis ter beschikking. Er is dus geen enkele reden waarom de woorden van Christus zouden moeten “aangepast worden aan de tijd” en het is heel onchristelijk om mensen die in zulke dwaze val niet willen trappen, te beschuldigen van afstandelijkheid en zelfgenoegzaamheid. Des te meer wanneer dit gebeurt vanuit een zogenaamd superieure visie die zich beroept op niet nader gespecifieerde “wetenschappelijke inzichten”. Bespaar ons a.u.b. deze goedkope cafépraat. Je hebt immers een eigen blog, waarop je je “vruchtbare” ideeën aan de man kan brengen. Veel succes ermee.

Like

We hebben het op dit forum over de bisschoppen, maar ik vrees dat de vraag ook is wat de (parochie )priesters zullen (moeten) doen, even prangend is.

Like

Maandag in week 27 door het jaar
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten 1,6-12. (EN aan onze Vlaamse bisschoppen)
Broeders en zusters, ik sta verbaasd dat gij zo spoedig van Hem die u tot de genade geroepen heeft , afvalt om een ander evangelie aan te hangen. Maar er bestaat geen ander. Er zijn alleen maar lieden die u in verwarring brengen en proberen het evangelie van Christus te verdraaien .( ’n Andere tekst “Er zijn alleen maar lieden die u verontrusten en het evangelie van Christus willen perverteren )
Maar al zouden wijzelf of een engel uit de hemel of wie dan ook een ander evangelie verkondigen , dat afwijkt van wat wij u verkondigd hebben: hij zij vervloekt!
Wat ik vroeger heb gezegd, herhaal ik nu : als iemand u een ander evangelie verkondigt dan gij ontvangen hebt: hij zij vervloekt!
Wie tracht ik nu voor mij te winnen, de mensen of God? Zoek ik soms de gunst van de mensen?
Als ik nog de gunst van mensen zocht, zou ik geen dienaar van Christus zijn.
Ik verzeker u, broeders; het evangelie dat ik verkondigd heb, is niet door mensen uitgedacht. Ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door een openbaring van Jezus Christus.

Psalmen 111(110),1-2.7-8.9.10c.
De Heer wil ik danken uit heel mijn hart,
te midden der vromen, voor heel de gemeente.
Geweldig is alles wat Hij verricht,
de aandacht boeiend van elk die het nagaat.

Het werk van zijn handen is goed en betrouwbaar
al wat Hij besluit staat onwrikbaar vast.
Het blijft door de eeuwen van kracht,
het is doordacht en rechtvaardig.

Hij heeft zijn volk verlossing gebracht,
voor eeuwig met hen zijn verbond gesloten;
heilig en hooggeëerd is zijn Naam,
in eeuwigheid moet men Hem loven.

Like

Beste F. Steyaert,
Als we moeten “opgaan in de omgeving” en “onzichtbaar moeten worden”, zullen we echt niet kunnen missioneren, zoals Jezus het gevraagd heeft. Laat ons maar leven volgens de geboden en de Bergrede, en spreken over Christus waar het maar past. Dat is God het meest welgevallig, denk ik.

Like

Helemaal akkoord met de stellingname.
In de tweede brief van Petrus, de eerste paus, wordt al uitvoerig gewaarschuwd tegen dwaalleraars, verwijzend naar de mistoestanden in Sodom (Gen, 19,5). De demarche van Johan Bonny en co is daar een jammerlijk voorbeeld van.

Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s