Waarom katholiek blijven?

Reactie op Kerk & Leven 39 / 2022)

06-10-2022

Er zijn anglicanen die overstappen naar de katholieke kerk omdat ze niet akkoord gaan met vrouwelijke priesters. Er is een katholieke homo (Joseph Sciambra) die orthodox christen is geworden, omdat hij zelf ervaren heeft hoe schadelijk homoseksualiteit is en zich ergert aan het feit dat veel leden van de katholieke clerus homoseksualiteit goedpraten. Het boek Rome Sweet Home van Scott Hahn gaat over een protestant die katholiek is geworden, net omdat de katholieke kerk anticonceptie verbiedt. Als katholieken (ondanks bepaalde meningsverschillen) willen samenblijven, dan hoop ik dat zij dat doen omwille van hun geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische Kerk waarin Gods Openbaring het beste tot uitdrukking komt.

Een priester vertelde mij ooit dat er al sinds 1950 een schisma op theologisch vlak gegroeid is tussen Vlaanderen en Rome, toen vooraanstaande theologen hier de encycliek Humani Generis van Pius XII verwierpen. Vervolgens was er de verwerping van Humanae Vitae, Ordinatio Sacerdotalis en de leer inzake homoseksualiteit. Velen geloven ook niet meer in het bestaan van duivel/hel of dat Jezus fysieke wonderen heeft verricht. Er is in feite al een andere godsdienst in Vlaanderen gegroeid de laatste decennia. Alleen blijft men zich nog altijd katholiek noemen en wil men de kerk van binnenuit veranderen.

Dertig jaar geleden was ik een tijdje actief binnen de jeugdpastoraal van het bisdom Antwerpen. Een van de verantwoordelijke priesters daar lachte mij uit: “Maar Dirk toch, geloof jij nog in het bestaan van de duivel?” Op het tentenkamp van het bisdom Antwerpen werd er toen vanuit de leiding ook aan jongeren gezegd dat Johannes-Paulus II (later heilig verklaard!) het contact met God verloren had en dat men niets kon aanvangen met het geloofsboek van de Belgische bisschoppen, omwille van wat daarin gezegd werd over homoseksualiteit (d.w.z.: niet geoorloofd, ongeordend). Tijdens de eucharistie (of wat daar op leek) die daar gevierd werd, kwamen de jongeren zelf met stukken van pistolets rond die natuurlijk gemakkelijk afbrokkelden. Een van die priesters zou later ook uittreden en overstappen naar de vereniging ‘christenen voor het socialisme’. Enkele jaren later schreven de seminaristen van Antwerpen een brief waarin ze protesteerden tegen het verbod op vrouwelijke priesters. Dat hoeft dan ook niet te verwonderen, als je ziet in wat voor een kerkgemeenschap ze opgroeiden.

Lange tijd heb ik nog het voordeel van de twijfel gegeven aan de bisschoppen, maar dat is sinds de reacties van Mgr Bonny en Mgr De Kesel vorig jaar, naar aanleiding van het niet zegenen van homoseksuele relaties, helaas verleden tijd. Een priester vertelde mij toen dat hij de indruk heeft dat men in Vlaanderen in feite een eigen Kerk wil maken, naar het voorbeeld van de Kerk in Engeland. Sorry, maar dat is mijn Kerk niet. Ik blijf alleen katholiek omdat ik in de officiële leer van de Kerk geloof. Dit op basis van mijn gebed, sommige private openbaringen en rationele argumenten.

Paus Franciscus heeft overigens ook kritiek gehad op de Synodale Weg in Duitsland. “Er bestaat al een heel goede protestantse Kerk in Duitsland. We hebben er geen twee nodig.” Hij noemde het problematisch dat het dialoogproces wordt voortgestuwd door een intellectuele en theologische elite, en sterk onder druk staat van invloeden van buitenaf: https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/paus-eén-protestantse-kerk-duitsland-volstaat . Ik vind het dan ook hallucinant dat Mgr Bonny in Kerk & Leven spreekt over deze Synodale Weg als een inspirerend voorbeeld voor de wereldkerk.

Wat ook kenmerkend is voor het sektarische karakter van de Vlaamse Kerk, is de aanstelling van Willy Bombeek als interdiocesaan coördinator voor de holebi-pastoraal. Hij zal ongetwijfeld wel goede bedoelingen hebben, maar hij verwerpt wel openlijk de seksuele moraal van de Kerk. Waarom hebben wij hier niemand zoals Antoine Bodar in Nederland? Hij is ook homoseksueel, actief als priester, maar aanvaardt wél de seksuele moraal van de Kerk! In een podcast van 22 september op Radio Maria Nederland, verwijst pater Elias ook naar het feit dat er holebi’s zijn die wel degelijk begrijpen en aanvaarden dat homoseksueel gedrag niet goed is: https://tunein.com/podcasts/Religion–Spirituality-Podcas/De-Pater-Podcast-p1415381/ .

Ik merk al sinds mijn middelbare school dat er in de Vlaamse kerk een sterke neiging is om kritiek te hebben op Rome en te denken dat de Kerk achterloopt op de wereld en haar leer maar moet aanpassen om geloofwaardiger te worden. Ik heb daarvoor enkele Bijbelverzen om zich over te bezinnen: “Gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil.” (Mc 8, 33). “Wat ik zeg, is moeilijk. Je kunt het alleen begrijpen als God je inzicht geeft.” (Mt 19, 11). “Als de wereld u haat, bedenk dan dat zij Mij eerder heeft gehaat dan u. Als gij van de wereld zoudt zijn, zou de wereld liefhebben wat haar toebehoort. Daar gij echter niet van de wereld zijt maar Ik u uit de wereld heb uitgekozen, daarom haat de wereld u.” (Joh. 15:18-19). “Jezus zei: “Als jullie niet van het lichaam van de Mensenzoon eten, en niet van zijn bloed drinken, is er geen leven in jullie.” Ook zijn leerlingen hoorden dit. En een groot aantal van hen zei: “Dit gaat echt te ver! Wie kan dat nou begrijpen?” (…) En Hij zei: “Daarom heb Ik jullie gezegd dat niemand in Mij kan geloven als de hemelse Vader hem er niet bij helpt.” Vanaf dat moment ging een groot aantal van zijn leerlingen niet langer met Hem mee. Ze gingen naar huis terug.” (Joh. 6, 53. 60. 65-66). “Predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten.” (2 Tim 4: 2-3). (Kardinaal Müller haalt deze passage aan in zijn reactie op de Vlaamse bisschoppen: www.lifesitenews.com/blogs/cdl-muller-condemns-belgian-bishops-push-for-same-sex-blessings-as-heretical-opposition-to-the-revealed-truth/ ).

De Vlaamse kerk wil dicht bij de mensen zijn, maar dan is de kans ook groot om zich te veel te laten leiden door wat mensen zeggen en dat men de waarheid niet meer durft zeggen uit schrik om mensen te kwetsen.

Ik zou graag terug vertrouwen krijgen in de Vlaamse kerk en de bisschoppen. Daarom alvast deze vraag: gelooft u in wat de catechismus zegt over het bestaan van de duivel, op basis van het vierde Concilie van Lateranen? “De kerk leert dat hij eerst een door God geschapen, goede engel is geweest … maar zij zijn uit zichzelf slecht geworden.” Of gelooft u in wat theoloog Hans Geybels zei op Radio 1: “De duivel is een geloofspunt in de katholieke leer. Maar eerder als metafoor voor het kwade.” (https://radio1.be/lees/de-duivel-is-een-metafoor ) en in De Morgen: “We moeten de duivel allegorisch blijven benaderen.” (https://www.demorgen.be/nieuws/de-duivel-is-springlevend-duizend-uitdrijvingen-per-jaar~bc1202fa/ )?

En als ik ooit katholieken ontmoet die getrouwd zijn met iemand van hetzelfde geslacht, dan zal ik hen deze tekst tonen: https://www.catholichawaii.org/media/224245/bergoglio_to_carmelite_sisters.pdf , waarin paus Franciscus (toen nog kardinaal Bergoglio) het wettelijk homohuwelijk beschrijft als zeer schadelijk voor het gezin, een verwerping van Gods wet, van duivelse inspiratie. Zoals het er nu naar uit ziet, zijn de gebedsvieringen die men in Vlaanderen wil houden voor holebi koppels op zijn minst impliciet een aanvaarding van het burgerlijk homohuwelijk. Zo’n Kerk is wat mij betreft te vergelijken met een sekte die incest tussen volwassenen toelaat. Ik wil daar helemaal niets mee te maken hebben. En ik daag ook iedereen die homoseksualiteit goedkeurt binnen een duurzame relatie uit, om eens uit te leggen wat er dan nog verkeerd is aan incest tussen twee volwassen broers. (zie: Incestuous twin brothers wonder if they should reveal their secret relationship. (slate.com) .

Ik wacht op uw antwoord. Met vriendelijke groeten,

D.B.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s