WELKOM

Wat beogen wij met deze website?

Het modernistisch denken gaat er van uit dat de mensheid voortschrijdt in de richting van een voorspoedige en vredevolle toekomst. Maar wij geloven niet dat de oppervlakkige schijnwereld die vele media ons voorschotelen tot meer geluk leidt. Want daar gaat het ons om: wij willen in de diepste betekenis van het woord “gelukzoekers” zijn en met Gods hulp ook “geluk brengers”. Onze verwachtingen gaan daarbij niet in de richting van materiële voorspoed, maar in die van persoonlijke innerlijke verrijking, in harmonie met onze ware geestelijke natuur.

Waaruit putten we onze motivatie en zekerheid? Ten eerste uit een Bijbels geloof in een God die geen afstandelijke tiran is, maar onze liefdevolle Vader, die zelfs de zwaarste zonden kan vergeven. Ten tweede uit ons vertrouwen in Zijn Zoon, die ons leerde wat God van ons verwacht. Ten derde uit een bekommernis voor de verspreiding en verdieping van zijn evangelische boodschap. Ten vierde uit een christelijke ingesteldheid die andersdenkenden respecteert en zelfs vijanden kan benaderen als medemensen op het verkeerde spoor. Ten vijfde uit liefde voor de spirituele, morele en feitelijke waarheid, die samen de onmisbare basis vormt voor een juist doen en laten.

Wij doen ons best om onze lezers kennis te laten maken met de indrukwekkende schat van inzicht en wijsheid die Christus ons naliet, zowel rechtstreeks als via zijn Kerk. Uw vragen en opmerkingen zijn welkom.

Katholiek profiel en verwante sites

Op de sociale media zijn nogal wat “katholieke” groeperingen (ultraconservatieve zowel als progressieve) actief die standpunten huldigen, of een discours hanteren, waarvan deze blog zich met klem distantieert. Enkel op de sites die hier vermeld worden onder “Aanbevolen links”, kan men met voldoende zekerheid een grote mate van geloofsverwantschap vaststellen of terugvinden.

“Katholiek” betekent “universeel”, een Griekse term gebruikt door St. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar uit de 1e eeuw. In onze artikels verduidelijken wij hoe wij die universaliteit opvatten en gestalte geven.

Hiertoe maken we consequent gebruik van zoveel mogelijk talen. De hoofdtaal van deze site is het Nederlands. Veel artikels zijn vertaald naar het Frans, terwijl sommige origineel in deze taal werden opgesteld. In de mate van het mogelijke publiceren wij ook artikels in het Duits, Spaans, Engels, of eventueel een andere taal. In het Thema menu kan men de gewenste taal selecteren. Wij doen hierbij ons best voor een zo correct mogelijk taalgebruik, maar rekenen op het begrip van onze lezers bij de ongewilde taalfouten. Zij worden aangemoedigd om hiervan melding te maken. De medewerking van sympathiserende talenkenners wordt uiteraard met dankbaarheid aanvaard.

Redactie

Initiatiefnemer en hoofdredacteur van deze blog is Ivo Van Hemelryk, Lic. Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis. Het doel is om onze lezers een open forum aan te bieden met een specifieke katholieke opstelling, gebaseerd op de Bijbel en de continue leer van de Katholieke Kerk.

Wie zich hiermee verbonden voelt en graag een interessante bijdrage wil leveren, wordt uitgenodigd om zich voor te stellen en een of meer artikels in te dienen voor publicatie in onderling akkoord. Sommige artikels werden met toestemming overgenomen uit andere media. De vermelde dateringen zijn deze van de eerste gekende publicatie.

Reacties

De commentaren van wie wel of niet akkoord gaat met onze stellingnames kunnen gepubliceerd worden, als zij niet onnodig kwetsend of vulgair van aard zijn. Reacties kunnen ingevuld worden in het venster onderaan de pagina’s van de onderscheiden thema’s (met daaronder de vensters voor de naam en het mailadres van de auteur). Zij worden na beoordeling weergegeven.

Om de submenu’s te openen klik op het pijltje rechts van de titels in het menu.

Wij wensen jullie nog veel verrijkend leesgenot!