Het ARM en de seksuele revolutie

HOOFDSTUK 3

De biologische basis van de joods-christelijke visie

Tot de veelgehoorde dwaze praat waarmee mensen die “met hun tijd meegaan” hun minder meegaande medemens om de oren slaan, behoren verklaringen zoals “niemand heeft er iets mee te maken met wat ik in bed doe” en “hoe kan een ongehuwde priester iets zinnigs te vertellen hebben over het samenleven van een koppel?”. De eerste opmerking is volledig naast de kwestie. Het behoort wel tot de taak van de clerus om de onderrichtingen van de Kerk over verantwoorde seksuele omgang door te geven, maar niet om ter plekke de praktische toepassing ervan te gaan controleren. De tweede lijkt een zekere logica te bevatten, maar die is er niet. Men zou even goed kunnen zeggen “hoe kan iemand die zelf geen voetbal speelt weten wat de voetbalreglementering is, of waar de spelers moeten op letten om geen kwetsuren op te lopen?”.

Degenen die meedraaien in de mallemolen van de door “hun” tijd gedicteerde levenswijze vergeten dat onze private handel en wandel verstrekkende gevolgen kan hebben. Iemand die bv. vergif weggooit in zijn wasbak of in een goot kan het drink- of grondwater aantasten, of iemand die van zijn huis een microbennest maakt kan epidemieën veroorzaken, enz. Iedere normale volwassene weet of zou moeten weten dat seksuele relaties dikwijls gepaard gaan met ingrijpende biologische, psychologische, relationele en maatschappelijke veranderingen voor de betrokken personen en hun omgeving. De bedactiviteiten van Hendrik de Achtste hebben heel wat mensen het leven gekost en speelden een belangrijke rol in de geschiedenis van Engeland en van de Kerk. Onze kranten vinden in de gevolgen van seksuele misstappen een onuitputtelijke bron van leesvoer. Al of niet geperverteerde intieme bezigheden hebben de mensheid opgezadeld met een hele reeks SOA ‘s.  De abortusslachthuizen draaien op volle toeren (bij ons op kosten van onze overbelaste ziekteverzekering) om miljoenen menselijke wezentjes die voortkwamen uit seksuele ontsporingen anoniem te laten verdwijnen.

Uit de hierboven losjes opgesomde voorbeelden kunnen we al concluderen dat “seksuele bevrijding” in plaats van bevrijding vooral veel miserie meebrengt. We spreken dan nog niet over al wie om de een of andere reden niet, of niet meer, past in het ideale plaatje waarin de gepromoveerde vrije seksbeleving zich zou moeten afspelen (bv. wegens te oud, te lelijk, te schuchter, niet goed aangepast, …). Een groot gedeelte van de actuele zelfmoordgolf heeft hier ongetwijfeld mee te maken. We hebben het ook nog niet gehad over de grote aantallen die aan een pornoverslaving ten prooi vielen, of over de vele jeugdige slachtoffertjes van volwassenen die hun morele remmingen overboord gooiden, uit “liefde” voor hun kleine lustobjecten.

De kuisheidsgeboden van de Kerk zijn dus niet gestoeld op tirannieke wilsbeschikkingen van een sadistische God die de mensen geen pleziertje gunt. God legde zowel plezier als pijn in Zijn schepping. Dit zijn geen metafysische of ideologische begrippen, maar biologische “signalen”, afkomstig uit de hersenen. Het is aan de mensen om daar op een beheerste wijze mee om te gaan. De kerkelijke leer steunt op de biologische, psychologische en maatschappelijke wetmatigheden die onlosmakelijk deel uitmaken van het unieke gebeuren dat men “mens zijn” noemt. Iedere biologisch normaal ontwikkelde mens is persoonlijk drager van een uiterst kostbaar goed: het erfelijk materiaal dat we kregen van onze voorouders. Het is dank hieraan dat de mensheid haar grootse verwezenlijkingen heeft kunnen tot stand brengen. De instandhouding van dit erfelijk materiaal en het creëren van de optimale omstandigheden om dit aan hun nakomelingen door te geven zijn twee basisopdrachten voor elke nieuwe generatie. Zij vormen mee de grondslag voor de christelijke leer over een verantwoorde seksualiteitsbeleving. Ook de andere grote godsdienstige families hebben vergelijkbare voorschriften uitgewerkt.

De christelijke leer gaat terug naar de oorsprong, zoals verwoord in de Bijbel: “Man en vrouw schiep Hij hen”. Er staat niet: “Man en vrouw en een reeks tussensoorten”. Dit beantwoordt aan een biologische constante realiteit. Ieder biologisch normaal mens is tot en met het niveau van zijn individuele cellen ofwel volledig man ofwel volledig vrouw, op basis van de aard van zijn/haar chromosomen. De sporadische afwijkende gevallen die aan dit normaal patroon niet voldoen laten we voorlopig buiten beschouwing. Dit man of vrouw zijn brengt specifieke verantwoordelijkheden mee en een bijhorend rollenpatroon. Een man heeft bv. geen menstruatie of riskeert geen zwangerschap en moet daar dus voor zichzelf geen rekening mee houden. Een vrouw heeft over het algemeen een bepaald ritme in haar seksuele verlangens, terwijl dat niet of veel minder het geval is bij de man. Deze hormonaal gestuurde cyclus heeft zijn invloed op de relaties tussen beide.  Dat zijn enkele evidente gegevens die aantonen hoe verschillend de fysische situatie is van man en vrouw. Maar in het huidig klimaat, waarin de profeten van de gendertheorie al wat normaal en evident is in vraag stellen, is het goed even de puntjes op de i te zetten. Met het oog op een omgeving en een psychologisch klimaat waarin de overdracht van het leven naar een volgende generatie optimaal verloopt, is het nodig dat zowel man als vrouw een gezond besef ontwikkelen van hun geslachtelijke identiteit en leren op een positieve wijze hiermee om te gaan.

Zoals men uit de medische literatuur kan opmaken kunnen verkeerde gedragingen zeer zware gevolgen hebben voor de nakomelingen. Overdreven alcoholverbruik bij de vader, rookgedrag bij de moeder, aandoeningen opgelopen tengevolge van wisselende seksuele contacten, gebrek aan hygiëne, leven in een aangetast milieu, incest … het kan allemaal ernstige schade berokkenen aan de voortplantingscellen of de bevruchte eicel. Het zullen de nakomelingen zijn die de gevolgen hiervan dragen. De opgelopen afwijkingen kunnen vastgelegd worden in het genetisch materiaal, opnieuw overgedragen worden en zich op die manier in stand houden en verspreiden. Ongetwijfeld zijn veel van de erfelijke ziektes waarmee de mensheid nu worstelt het gevolg van onverantwoord handelen in het verleden. Het besef van het belang voor het nageslacht van een goed omkaderd seksueel gedrag is blijkbaar al heel lang geleden ontstaan. De bepalingen hierover in de wetgeving die Mozes aan het Hebreeuwse volk schonk, zijn hiervan een uitstekend voorbeeld.

Een ander belangrijk besef, dat in het verleden steeds heeft bestaan, is dat een mens nood heeft aan een “genetisch identiteitsgevoel”. Dit is een spontane natuurlijke behoefte. Men kan dit bv. merken aan kinderen die slechts op latere leeftijd vernemen dat een van hun ouders niet hun biologische vader of moeder is, waarna zij met veel inspanningen op zoek gaan naar de persoon waarvan zij genetisch afstammen. Omgekeerd is het ook van belang voor vaders te weten dat het wel degelijk hun eigen kind is dat ter wereld kwam (of eventueel zelfs voor moeders die vrezen dat het verwisseld kan worden in de kraamkliniek). Uit biologische studies blijkt dat die behoefte aan zekerheid wat het doorgeven betreft van de eigen genen, zelfs te observeren is bij hogere diersoorten.

Zo komen we bij de kern waar wij naartoe willen. De regels van de Kerk in zake seksualiteit, die nu door velen worden beschouwd als overdreven streng, zijn niet op zand of culturele willekeur gebouwd. Zij zijn gebaseerd op de biologische en maatschappelijke werkelijkheden die onafscheidelijk verbonden zijn met onze geslachtelijkheid en het oorzakelijke doel van seksualiteit, namelijk een gezonde voortplanting. Zij voldoen ook aan een wezenlijke behoefte van onze kinderen: een liefdevolle stabiele familiale omgeving, die zorgt voor een goed verloop van hun verstandelijke, psychologische en relationele ontwikkeling en de vorming van een gezond identiteitsbesef.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s