België

Katholiek of Leuvens-Modernistisch Onderwijs?

27-03-2014

Op 10-01-2014 raakte het nieuws bekend dat Lieven Boeve, de huidige decaan van de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven, Mieke Van Hecke zal opvolgen aan het hoofd van het VSKO (Vlaaams Secretariaat voor het Katholiek Onderwijs). Wat moeten we hiervan denken? Zal er iets veranderen?

Het is precies deze faculteit die de leerstof godsdienst voor het Katholiek Onderwijsnet levert en die dus mee aan de basis ligt van het feit dat de afgestudeerden van dat net weinig of niets blijken te kennen van de katholieke geloofs- en moraalleer. Wie regelmatig naar quizprogramma’s op TV kijkt, kan constateren dat goed opgeleide jongeren die over een zeer ruime kennis beschikken heel dikwijls “met de mond vol tanden” staan als zij heel eenvoudige vragen krijgen voorgeschoteld over zaken die met het katholicisme te maken hebben. Nochtans weten we dat de meerderheid ervan “katholiek” onderwijs heeft genoten.

Dat deze universiteit theorieën hanteert die niet passen bij de traditionele kerkleer en ook niet bij de aanmaningen en encyclieken uitgaande van het door haar theologen vermaledijde “instituut Kerk”, is geen geheim. Op 15-01-2014, publiceerde De Standaard een interview met Joseph Selling, moraaltheoloog en emeritus hoogleraar van de KU Leuven. Daarin maakt deze man onrechtstreeks nog eens duidelijk wat er daar zoal gedoceerd wordt, volledig onafhankelijk van de onderrichtingen vanuit “Rome” over dezelfde materies.

Naar aanleiding van de synode over huwelijk en gezin die na de zomer zal plaatsvinden stuurde hij een bijdrage naar Rome die volgens zijn verklaring door 73 theologen uit 18 landen werden ondertekend. Volgens hem is de visie van de Kerk op het gezinsleven “dringend aan een update” toe. Een kleine greep uit deze “update”: de Kerk moet homo’s steunen – de huwelijksmoraal van de Kerk schiet tekort – enkel de ouders mogen oordelen over het al of niet krijgen van kinderen – er moet meer begrip komen voor echtgescheiden mensen die een nieuw gezin stichten.

Hij schermt met de onjuiste en populistische redenering dat de huwelijksmoraal van de Kerk is “opgesteld door mensen die niet weten hoe het is om getrouwd te zijn”. Deze huwelijksmoraal is gebaseerd op het woord van Christus “Wat God gebonden heeft scheide geen mens” en zij is in voege vanaf het vroegste christendom, toen het celibaat nog geen algemene klerikale verplichting was. Dezelfde huwelijksmoraal geldt trouwens in de orthodoxe Kerk, waar die algemene celibaatsverplichting niet bestaat. Als we deze typisch Leuvense moraaltheologische redenering consequent doortrekken, dan moet het huwelijk best afgeschaft worden en vervangen door vrijblijvende “proefperioden”. De verstrekkende gevolgen hiervan voor de kinderen en het gezinsleven in het algemeen blijven verder in modernistische wolken gehuld. Men staat hier dus zonder meer voor een kortzichtige denkwijze, die vooral allergisch is aan stevige principes en zich graag toelegt op het afbreken van “heilige huisjes”.

Dat het “aan de echtparen ligt om hun vruchtbaarheid te regelen, zolang ze dit weloverwogen doen” is een dooddoener van deze professor waar uiteraard weinig tegen in te brengen is. Erger is wel dat hij daarmee het leergezag van de Kerk in deze materie de mond wil snoeren. Het behoort wel degelijk tot haar opdracht om in het licht van het evangelie aan de gelovigen te leren welke methodes hiervoor al of niet moreel verantwoord zijn en onder welke voorwaarden men “weloverwogen” handelt. Een andere dooddoener van hem is theologisch onjuist geformuleerd: “Mensen met een andere geaardheid moeten gerespecteerd worden zoals ieder kind van God”. Hiermee suggereert hij dat ieder zich automatisch de titel van “kind van God” kan toe-eigenen, terwijl de catechismus van de Kerk ons leert dat enkel zij die consequent in Christus geloven en Gods geboden onderhouden zich kunnen beschouwen als een “herboren kind van God”. Mensen die seksuele daden verrichten die door de Mozaïsche wetten verboden zijn, behoren daar niet bij, want Christus zelf leerde ons dat “geen letter of stip van de wet” mag aangetast worden. Joseph Selling mag er een andere mening op nahouden, maar dan is dat geen authentiek “christelijke”.

De decaan van de faculteit waarin deze en andere “progressieve” theorieën worden uitgebroed en verspreid, Lieven Boeve, is ongetwijfeld in hetzelfde betweterige bedje ziek. Uit zijn publicaties blijkt dat hij een “open christelijk verhaal” wil ontwikkelen. Een verhaal dus dat aanpasbaar is aan de wensen van de tijd en dus zeker geen “evangelie” meer is. De evangeliën werden door de auteurs ervan niet geschreven als theologische traktaten of stichtende verhalen, die naar believen kunnen “opengetrokken” en aangepast worden aan plaatselijke of tijdelijke wensen of opinies. Het zijn geen “theologische theorieën”, maar verslagen over het concrete leven, de woorden en de daden van Jezus Christus, redelijk nauwkeurig gesitueerd qua tijd en plaats. De evangeliën vormen de objectieve basis voor alle theologische traktaten die zich “christelijk” noemen. Het modernisme draait de rollen gewoon om en is continu aan het uitzoeken hoe de “evangelische verhalen” het best aan de “evoluerende inzichten” kunnen aangepast worden.

Lieven Boeve toonde zich een groot voorstander van het behoud van de “K” in de benaming van zijn universiteit. Maar ook hier weer draait hij de rollen om. Uit zijn verklaringen blijkt immers dat het niet de bedoeling is om consequent volgens de regels van die “K” onderwijs aan te bieden, waarin de standpunten van het katholicisme worden verduidelijkt en verdedigd. Nee, het is ook hier weer de “K” die moet ontdaan worden van haar “negatieve connotaties”, anders “zullen we moeten blijven zeggen dat we ons wel katholiek noemen, maar dat toch niet echt (willen) zijn”. Zulke houding is vergelijkbaar met deze van een communist die beweert een trouwe volgeling van Marx te zijn, maar die openlijk afstand neemt van diens “negatief gequoteerde” stellingen en promotie maakt voor het kapitalisme, verklarend dat dit het echte communisme is. Men moet werkelijk grondig geschoold zijn in het theologisch jongleren met begrippen om zulke grove manipulatie als aanvaardbaar naar voor te brengen. Hij wil immers de identiteit van het K.O. helemaal niet meer “katholiek” maken, maar de betekenis van de benaming “katholiek” aanpassen aan de Leuvense theologische voorkeuren en stellingen.

De rekbaarheid van het open denken van Lieven De Boeve is ook merkbaar in de politiek die hij voerde binnen zijn faculteit. Hij is een groot voorstander van dialoog – hetgeen op zich niet slecht is – en hij zou dus ook graag in dialoog komen met de moslimwereld. Maar volgens hem moeten de moslims daarbij geholpen worden door het inrichten van een masteropleiding islamitische theologie, om “hen in staat te stellen over hun eigen traditie te reflecteren, zodat ze aan de dialoog kunnen deelnemen”. Het lijkt niet waarschijnlijk dat de islamitische gemeenschap erg gelukkig zal zijn met dit nogal denigrerend en paternalistisch klinkend motief. Erger is echter het feit dat men een godsdienst die op meerdere vlakken neiging heeft om zich agressief op te stellen tegenover andersdenkenden en die de dialoog vooral ziet in een enkele richting, aldus bevordert in naam en met de volle medewerking van een “katholieke” instelling. De grenzen van de modernistische innovaties en uitbreidingsmogelijkheden zijn klaarblijkelijk nog lang niet bereikt.

Één reactie op “België”

Als het er op aankomt mee te zijn met de tijd, homoseks en homoseksuele relaties goed te keuren, laat het Belgisch episcopaat van zich horen, vooral bij monde van bisschop Bonny. Dit terwijl hun kerken verder leeglopen, en ze de Schrift, de paus en een hoge Vaticaanse Commissie negeren of tegenspreken.

Maar als het er op aankomt de gelovigen en tenslotte alle mensen op te roepen tot een leven waarin God een belangrijke plaats inneemt, tot een leven waarin de zondagse Eucharistie een must is, dan zijn ze niet thuis en hoor je ze niet.

De mode van de dag volgen, inclusief allerlei aberraties, is altijd gemakkelijker dan de authentieke christelijke boodschap concreet verspreiden.

Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s